Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 7
Tononkira fahafolo

       1NY ANTOKOM-PIHIRA
Miverena, miverena, ry Solamita.
Miverena, miverena, mba hijerenay anao.

NY MPAMPAKATRA
Ahoana hianareo no mijery ny Solamita
tahaka ny dihy any Makanaima.
       2NY ANTOKOM-PIHIRA
Endrey izany hatsaran'ny tongotrao misy kapa, ry zanakavavin'andriandahy!
Ny filefitry ny valahanao tahaka ny rado,
asan-tanan'ny mpahay zavatra.
       3Ny foitranao dia kaopy kivorivory
tsy ilaozan-divay voaisy zava-manitra.
Ny kibonao toa varimbazaha mitoby,
voahodidina lisy.
       4Ny nononao roa toa zana-tserfavavy roa,
zanaka kamban'ny gazela izay.
       5Ny vozonao tahaka ny tilikambo ivoara;
ny masonao tahaka ny kamorin'i Hesebona,
anilan'ny vavahadin'ity tanĂ na be mponina.
Ny oronao tahaka ny tilikambo any Libana,
izay manatrika ny ilan'i Damasa.
       6Ny lohanao mipetraka eo amboninao tahaka an'i Karmela,
ny volon-dohanao tahaka ny jaky mena;
voasinton'ny fiolikoliny ny mpanjaka.
       7NY MPAMPAKATRA
Soa loatra ity hianao, mahafinaritra ity hianao,
ry fitiavako ao anatin'ny fahafinaretana.
       8Ny tsangananao manahaka ny fototr'antrendry,
ary ny nononao, no toy ny sampahony.
       9Ka hoy aho: Hananika ny fototr'antrendry aho,
dia handray ny sampahony.
Aoka ny nononao ho tahaka ny sampahom-boaloboka;
ny hanitry ny fofon'ainao, ho toy ny an'ny paoma;
       10ary ny vavanao ho toy ny divay voafantina...!

NY AMPAKARINA
Izay mitsororoka moramora ho an'ny malalako,
mitsoriaka eo amin'ny molotry ny matory.
       11An'ny malalako aho,
ary aty amiko no alehan'ny faniriany.
       12Avia, ry malalako, andeha isika ho any an-tsaha;
andeha isika handry any amin'ny vohitra any.
       13Ho any an-tanimboaloboka, vao maraina isika,
ka ho hitantsika raha mitsiry ny voaloboka,
raha mivelatra ny tsiriny,
raha mamony ny apongabendanitra;
any homeko anao ny fitiavako.
       14Mamerovero ny hanitry ny mandragora,
ary ao am-bavahadintsika avokoa ny voankazo tsara indrindra,
na ny vaovao na ny tranainy:
notehiriziko ho anao izany, ry malalako. >