Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 8
Teny famaranana

       1Endrey naninona re no tsy anadahiko hianao,
nitsentsitra ny nonon'ineny?
fa raha tojo anao eny ivelany eny aho, dia hanoroka anao,
nefa tsy hahazo fanesoana amin'izany.
       2Hitondra anao hiditra ao an-tranon'i neny aho,
dia hampianatra ahy hianao:
ary hampisotro anao divay voaharo zava-manitra,
dia ny ranon'ny apongabendanitra.
       3Ny tanany ankavia manondana ahy,
ary ny ankavanany manohona ahy.
       4NY MPAMPAKATRA
Miangavy anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema,
aza fohazinareo ny malalako,
raha tsy efa sitrapony.
       5NY ANTOKOM-PIHIRA
Iza ity vehivavy, miakatra avy any an'efitra,
mitehina amin'ny malalany?

NY MPAMPAKATRA
- Teo ambanin'ny hazo paoma no namohazako anao,
teo no torontorona anao reninao.
Teo izy no torontorona anao, tao izy no nampahita masoandro anao.
       6Ataovy vita tombo-kase eo ambonin'ny fonao aho,
sy vita tombo-kase eo an-tsandrinao;
fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana,
tsy azo ifonana toy ny seoly ny fahasarota-piaro,
mirehitra toy ny afo ny firehetany,
dia lelafon'ny Tompo.
       7Ny ranobe tsy mahay mamono ny fitiavana,
ny ony koa tsy mahasafotra azy.
Raha misy olona hividy fitiavana na amin'ny fananana rehetra ao an-tranony aza
dia tsy hahazo afa-tsy henatra foana.
       8NY ANTOKOM-PIHIRA
Manan-jandrivavy kely
tsy mbola misy nono izahay;
ka hataonay ahoana re ity zandrivavinay,
raha avy izay andro angatahan'ny olona azy?
       9Raha manda izy,
dia asianay lohamanda volafotsy;
raha varavarana izy,
dia hotampenanay hazo fisaka sedera.
       10NY AMPAKARINA
Manda aho,
ary toy ny tilikambo ny nonoko;
ka dia toy ny efa nahita fihavanana aho eo imasony.
       11NY ANTOKOM-PIHIRA
Nanan-tanimboaloboka tao Baala Hamona Salomona,
napetrany tamin'ny mpiandry voly ny tanimboaloboka.
Ary ny solom-bokatra aloha ho azy,
dia arivo sikla isan'olona.
       12NY AMPAKARINA
Ny tanimboaloboka izay ahy kosa, dia anaranako fo:
ny arivo sikla no anao anie, ry Salomona,
ary ny roan-jato kosa, an'ny mpiandry ny voany.
       13NY MPAMPAKATRA
Eh, hianao izay mitoetra eny amin'ny zaridaina,
manongilana sofina hihaino ny feonao ny namana:
mba ampandreneso izany aho!
       14NY AMPAKARINA
Mihazakazaha, ry malalako,
manafaha ny gazela
na ny zana-tserfavavy,
eny an-tendrombohitry ny hazo mitete dity manitra! >