Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Zakaria

Zakaria toko 11
Ny fanasaziana ny mpifehy ratsy - Ny mpiandry ondry tsara - Ditran'ny ondry; koa notapahan'ny mpiandry ondry ny tehiny voalohany sy ny faharoa, dia nandrasan'ny mpiandry ondry hafa ny ondry.

       1Vohay ny vavahadinao, ry Libàna,
ary aoka ho levon'ny afo ny sedranao!
       2Midradradradrà, ry sipresa,
fa lavo ny sedera,
voasimba ny hazo tsara mahagaga.
Midradradradrà, ry oaka ao Basàna,
fa ripaka ny ala mikirindro!
       3Re mitomany migogogogo ny mpiandry ondry,
satria rava ny voninahiny;
re mieronerona ny liona tanora,
fa rava izay nireharehan'i Jordany.
       4Izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitro: Aoka hianao ho mpiandry an'ireo ondry atao famono, 5izay vonoin'ny mpividy azy ka tsy misy mpiaro, ary ataon'ny mpivarotra azy hoe: Isaorana anie Iaveh fa mitombo harena aho! - ary ny mpiandry tsy mitsimbina azy akory. 6Fa tsy hitsitsy ny mponina amin'ny tany intsony aho, - teny marin'ny Tompo; indro aho hanolotra ny lehilahy samy ho an-tànan'ny namany avy, sy hoe eo an-tànan'ny mpanjakany avy, ka handrava ny tany ireo, nefa tsy hanafaka amin'ny tànan'ireo aho.
       7dia nilatsaka ho mpiandry ireo ondry natao famono aho, mbamin'ireo mahantra indrindra amin'ny andiany. Naka tehim-piandrasana roa aho, ka ny iray nataoko hoe i Fahasoavana; ary ny iray nataoko hoe i Kofehy; dia nandrasako ny ondry. 8Telo no mpiandry nesoriko tanatin'ny iray volana monja.
Ary izaho, tsy nahatsindry fo tamin'ny ondry; izy ireo koa tofoka ahy. 9Dia hoy aho: Tsy hiandry anareo intsony aho, fa matesa izay ho faty, vereza izay ho very, ary mifampihinàna izay sisa! 10Nalaiko ilay tehiko Fahasoavana, dia notapahako, mba hanafoanako ny fanekena nataoko tamin'ny firenena rehetra. 11Dia voatapaka tamin'izany andro izany io ka dia fantatr'ireo ondry mahantra indrindra, izay nanao ahy ho zavatra, fa izany no tenin'ny Tompo.
       12Ary hoy aho taminy: Omeo ny karamako, raha tsara eo imasonao izany; fa raha tsy izany, aza manome foana. Dia nolanjain'izy ireo ny karamako ka sikla volafotsy telopolo. 13Ary hoy Iaveh tamiko: Atsipazo ao amin'ny mpanefy tanimanga izany dia izay vidy be nanombanany ahy! Dia noraisiko ny vola telopolo sikla ka natsipiko tao an-tranon'ny Tompo ao amin'ny mpanefy tanimanga. 14Rahefa izany, notapahako ilay tehiko, i Kofehy, hanafoanako ny firahalahian'i Jodà sy Israely.
       15Hoy Iaveh tamiko: Raiso amin'izao ny forongon'ny mpiandry vaovao. 16Fa indro aho hanangana mpiandry amin'ny tany, izay tsy hanan-draharaha amin'ny ondry maniasia, tsy hitady ny mihahaka, tsy hitsabo ny naratra, tsy hamahana ny salama, fa hihinana ny nofon'izay matavy, sy hamaky ny kitrony. 17Loza ho an'ny mpiandry tsinontsinona, izay mandao ny ondry! Aoka hasian'ny sabatra ny sandriny sy ny masony an-kavanana; ka ny sandriny ho maina, ary ny masony an-kavanana ho faty! >