Bokin'i Zakaria

Toko faha-8

1 Tonga ny tenin'ny Tompon'ny tafika, nanao hoe:

2 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Saro-piaro dia saro-piaro an'i Siona aho, sady entim-pahatezerana mafy aho noho ny aminy. 3 Izao no lazain'ny Tompo: Tafaverina eto Siona aho, ka te-honina eo afovoan'i Jerosalema; Jerosalema hantsoina hoe: ny tanànan'ny fahamarinana; ary ny tendrombohitry ny Tompon'ny tafika, hatao hoe ny tendrombohitry ny fahamasinana.

4 Izao no lazain'ny Tompo'ny tafika: Mbola hisy anti-dahy sy anti-bavy indray, hipetraka eny amin'ny kianja any Jerosalema, samy hitana tehina avy noho ny andro niainany efa maro.

5 Ny kianjan'ny tanàna ho feno zazalahy aman-jazavavy milalao, eny amin'ny kianjany. 6 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Amin'izany andro izany, na hiseho ho zava-mahagaga aza izany eo imason'izay sisa amin'ity firenena ity, moa ho zava-mahagaga eo imasoko koa va izany, - teny marin'ny Tompon'ny tafika?

7 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Indro aho hanafaka ny vahoakako avy any amin'ny tany atsinanana sy ny tany andrefana;

8 hoentiko mody izy honina ao afovoan'i Jerosalema, ka izy ho vahoakako ary izaho ho Andriamaniny, amin'ny rariny sy ny hitsiny. 9 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Aoka hatanjaka ny tànanareo, hianareo izay mandre amin'izao andro izao, ireto teny avy amin'ny vavan'ny mpaminany ireto, izay niteny tamin'ny andro nametrahana ny fanorenana ny tranon'ny Tompon'ny tafika, mba ho voaorina indray ny tempoly.

10 Talohan'izany andro izany tsy nisy karama ho an'ny olona, tsy nisy karama ho an'ny biby, tsy nisy azon'izay nivoaka sy niditra hitokiana amin'ny fahavalo, fa nalefako hifamely avokoa ny olona rehetra. 11 Ankehitriny kosa aho efa tsy tahaka ny tamin'ny andro taloha intsony, amin'izay sisa amin'ity firenena ity, - teny marin'ny Tompon'ny tafika. 12 Fa ny voa afafy hirobona, ny voaloboka hamoa ny voany; ny tany hahavokatra ny vokany; ny lanitra handatsaka ny andony; ary izay sisa amin'ity firenena ity no hataoko tompon'izany zavatra rehetra izany. 13 Ary hisy toy izao: Toy ny naha-fanozonana anareo tany amin'ny firenena, ry taranak'i Jodà sy taranak'Israely, no hanafahako anareo, ka hahatongavanareo ho fitsofan-drano. Aza matahotra fa aoka hatanjaka ny tànanareo! 14 Fa izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Toy ny nikasako hahatonga loza taminareo fony nihantsy ny hatezerako ny razanareo, hoy Iavehn'ny tafika, ka tsy nanenenako izany,

15 no ikasako kosa indray amin'izao andro izao, ny hanisy soa amin'i Jerosalema sy amin'ny taranak'i Jodà; ka aza matahotra. 16 Izao no zavatra tsy maintsy hotandremanareo: Samia milaza ny marina amin'ny namany avy; mamoaha fitsarana eo am-bavahadinareo araka ny marina ary mba hihavanan'ny olona; 17 aza misaintsaina ao am-ponareo ny lozan'ny namanareo, ary aza tia ny fianianan-tsy to; fa hàlako avokoa izany rehetra izany, - teny marin'ny Tompo. 18 Tonga tamiko ny tenin'ny Tompon'ny tafika, nanao hoe:

19 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Ny fifadian-kanina amin'ny volana fahefatra, ny fifadian-kanina amin'ny fahadimy, ny fifadian-kanina amin'ny fahafito, ary ny fifadian-kanina amin'ny volana fahafolo, dia hanjary andro fifaliana amam-piravoravoana, sy ho fety lehibe, ho an'ny taranak'i Jodà.

20 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Mbola ho avy koa ny firenena amam-ponina avy amin'ny tanàna maro.

21 Ny mponina avy amin'ny iray, hankany amin'iray hafa, ka hanao hoe: Andao, andao re isika, hifona amin'ny Tompo sy hitady an'ny Tompon'ny tafika! - Izaho koa mba handeha! 22 Ka vahoaka maro amam-pirenena mahery no ho avy hitady an'ny Tompon'ny tafika ao Jerosalema, sy hifona amin'ny Tompo. 23 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Amin'izany andro izany, hisy folo lahy avy amin'ny fitenim-pirenena rehetra, ka hihazona, eny hihazona ny sisin-damban'ny Jody anankiray, ka hanao hoe: Mba handeha hiaraka aminareo koa izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra!

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1012