Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka

Toko voalohany

1 Noho ny maro efa nanoratra ny tantaran'ny zavatra inoana tokoa amintsika

2 sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitory teny hatramin'ny voalohany, 3 dia nataoko fa mety koa, rahefa niala nenina aho hahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny niandohany, ny hanoratra azy milamina tsara ho anao, ry Teofily manan-kaja, 4 mba ho fantatrao fa marina tokoa izay nampianarina anao. 5 Tamin'ny andron'i Heroda mpanjakan'i Jodea, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria isan'ny fianakavian'i Abià, ary ny vadiny dia taranak'i Aarona sy natao hoe Elizabeta.

6 Samy marina teo imason'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanan-tsiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny Tompo rehetra. 7 Tsy nanan-janaka izy, fa momba Elizabeta, ary efa samy zokiolona izy mivady. 8 Indray andro, nony nanao ny raharahan'ny mpisorona teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny anjaran'ny antokony,

9 dia voatendrin'ny loka araka ny fanaon'ny mpisorona hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo, hanolotra ny emboka, 10 ary ny vahoaka rehetra dia tao alatrano no nivavaka, tamin'ny ora fanolorana ny emboka. 11 Fa nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy, nitsangana teo an-kavanan'ny otely fanolorana ny emboka. 12 Taitra Zakaria nony nahita azy ka raiki-tahotra. 13 Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no hataonao anarany: 14 dia ho faly sy ho ravo hianao, ary maro koa no ho faly amin'ny hahaterahany. 15 Fa ho lehibe eo imason'ny Tompo izy: tsy hisotro divay na zava-mahamamo izy, sady ho fenon'ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny; 16 maro amin'ny zanak'Israely no hampodiny amin'ny Tompo Andriamanitra, 17 dia hialoha azy amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny olo-marina, hamboatra firenena voavonona ho an'ny Tompo. 18 Dia hoy Zakaria tamin'ny anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary koa efa zokiolona ny vadiko.

19 Namaly ny anjely nanao taminy hoe: Izaho no Gabriely, ilay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina aho hiteny aminao hampandre anao izany teny mahafaly izany; 20 fa indro, ho moana hianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan'izany, noho hianao tsy nino ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoan'androny. 21 Niandry an'i Zakaria anefa ny olona ka gaga noho izy naharitra ela tao anatin'ny tempoly; 22 kanjo nony nivoaka izy, dia tsy nahay niteny taminy, ka fantatry ny olona fa nahita fahitana tao anatin'ny tempoly izy: dia baikon'ny moana no nitenenany taminy, fa moana tokoa izy. 23 Ary nony tapitra ny anjara androny amin'ny raharahany, dia nody tany an-tranony izy.

24 Ary taorian'izany andro izany dia nitoe-jaza Elizabeta vadiny, ary niery dimy volana ka nanao hoe: 25 Izao no nataon'ny Tompo tamiko, tamin'ny andro nitsinjovany ahy hahafa-tondro-maso ahy amin'ny olona. 26 Ary rahefa nandray enina izy, dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta,

27 ho any amin'ny Virjiny anankiray fofom-badin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranak'i Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia Maria. 28 Ary nony niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: Arahaba, ry ilay feno hasoavana, ny Tompo ao aminao; nosoavina noho ny vehivavy hianao. 29 Taitra izy nahare izany, ka nieritreritra izay tokony ho hevitr'izany fiarahabana izany. 30 Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra hianao. 31 Ary indro, hitoe-jaza hianao, ka hiteraka zazalahy, ary Jesoa no hataonao anarany. 32 Ho lehibe izy ka hatao hoe Zanaky ny Avo indrindra; dia homen'Andriamanitra ny fiketrahan'i Davida rainy izy, ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, 33 ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. 34 Fa hoy Maria tamin'ilay anjely: Ahoana no hahatongavan'izany, fa tsy mahalala lahy aho?

35 Ny Fanahy Masina, hoy ny anjely namaly azy, no ho tonga ao aminao, ary ny herin'ny Avo indrindra hanaloka anao; noho izany dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra ny Masina haterakao. 36 Ary indro, Elizabeta rahavavinao dia efa mitoe-jaza koa na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, 37 fa tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao. 38 Dia hoy Maria: Inty aho ankizivavin'ny Tompo, aoka anie ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. 39 Niainga Maria tamin'izany andro izany, ka nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Jodà,

40 ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaba an'i Elizabeta. 41 Nony vao ren'i Elizabeta ny fiarahaban'i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina Elizabeta, 42 ka nanandra-peo niantso mafy hoe: Nosoavina noho ny vehivavy rehetra hianao, ary nosoavina ny hateraky ny kibonao. 43 Ary avy aiza amiko izao no mba vangian'ny renin'ny Tompoko aho? 44 Fa indro raha vao ren'ny sofiko ny feonao niarahaba ahy, dia nientan-kafaliana ny zaza tao an-kiboko. 45 Ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny Tompo taminy! 46 Ary hoy Maria: Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, 47 ary faly sy ravo amin'Andriamanitra Mpamonjy ahy ny foko, 48 fa notsinjoviny ny fiambanian'ny ankizivaviny. Fa indro, hatramin'izao, dia hataon'ny taranaka rehetra hoe, sambatra aho, 49 satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay Mahefa. Ary masina ny anarany, 50 sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka fara mandimby ny famindram-pony.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1392