Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Tantara

1 Tantara toko 1
Tetiaran'ny patriarka hatramin'i Adama ka hatramin'i Noe - Ny zanaka aman-taranak'i Abrahama - Ny zanaka aman-taranak'i Esao.

       1Adama, Seta, Enosa, 2Kainàna, Malaleela, Jareda, 3Henaoka, Matosale, Lameka, 4Noe, Sema, Kama, Jafeta.
       5Zanak'i Jafeta: Gomera, Magoga, Madaia, Javàna, Tobala, Mosaoka, ary Thirasa. 6Zanak'i Gomera: Aseneza, Rifata, ary Togorimà. 7Zanak'i Javana: Elisa, Tarsisa, Setima, ary Dodanima.
       8Zanak'i Kama: Kosa, Mesraima, Fota, Kanaana. 9Zanak'i Kosa: Sabà, Hevilà, Sabatà, Regmà ary Sabatakà. Zanak'i Regmà: Sabà sy Dadàna. 10Kosa niteraka an'i Nemroda; izy ity no nanomboka nanam-pahefana teto ambonin'ny tany. 11Mesraima niteraka ny Lodima, ny Anamima, ny Laabima, ny Neftohima, 12ny Fetrosima, ny Kaslohi,a izay nihavian'ny Filistina, sy ny Kaftorima. 13Kanaàna niteraka an'i Sidona, lahimatoany, sy Heta, 14ary koa ny Jeboseana, ny Amoreana, ny Jerzeseana, 15ny Heveana, ny Arakeana, ny Sineana, 16ny Aradiana, ny Samareana, ny Hamateana.
       17Zanak'i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, Arana, Hosa, Hola, Getera ary Mosaoka. 18Arfaksada niteraka an'i Sale, ary Sale niteraka an'i Hebera. 19Roa no zanakalahy naterak'i Hebera: ny anaran'ny anankiray dia Falega, fa tamin'ny androny no nizarana ny tany; ary ny anaran'ny rahalahiny kosa dia Jektana. 20Ny naterak'i Jektàna dia Elmodada, Salefa, Asrmota, Jare, 21Adorama, Hozala, Deklà, 22Hebala, Abimaela, Sabà, 23Ofira, Hevilà ary Jobaba. Izy rehetra ireo dia zanakalahin'i Jektàna.
       24Sema, Arfaksada, Sale, 25Hebera, Falega, Regao, 26Seroga, Nakora, Tare, 27Abrama, izay hoe: Abrahama. 28Zanak'i Abrahama: Isaaka sy Ismaela. 29Ka izao no taranak'ireo:
Nabaiota, zanak'Ismaela lahimatoa, Sedara, Adbeela, Mabsana, 30Masmà, Domà, Masà, Hadada, Temà, 31Jetora, Nafisa, Kedmà. Irao no zanakalahin'Ismaela.
       32Zanakalahin'i Setorà, vaditsindranon'i Abrahama: ny naterany dia Zamrama, Jeksàna, Madàna, Madiana, Jesbaoka, ary Soe. Zanak'i Jeksàna: Sabà sy Dadàna. 33Zanak'i Madiana: Efah, Efera, Henaoka, Abidà, ary Eldaà. Izy rehetra ireo dia zanak'i Setorà.
       34Abrahama niteraka an'Isaaka. Zanak'Isaaka: Esao sy Jakoba.
       35Zanak'i Esao: Elifaza, Rahoela, Jehosa, Ihelona ary Kore. 36Zanak'i Elifaza: Temàna, Omara, Sefè, Gatàna, Seneza, Tamnà; 37Zanak'i Rehoela: Nahatà, Zarà, Samà, ary Mezà.
       38Zanak'i Seira: Lotàna, Sobala, Sebeona, Anà, Sisona, Esera, ary Disàna. 39Zanak'i Lotàna: Horì, sy Homama. Anabavin'i Lotàna: Thamnà. 40Zanak'i Sobala: Aliàna, Manahata, Ebala, Sefà, ary Onama. Zanak'i Sebeona: Aià sy Anà. Zanak'i Ana: Disona. 41Zanak'i Disona: Hamrama, Esebàna, Jetrana, ary Karàna. 42Zanak'i Esera: Balaàna, Zavàna ary Jakàna. Zanak'i Disàna: Hosa sy Aràna.
       43Ireto no mpanjaka efa nanjaka tany amin'ny tany Edoma, talohan'ny nisian'ny mpanjaka nanjaka tamin'ny zanak'Israely: Belà, zanak'i Beora, ary Denabà no anaran-tanànany. 44Maty Belà, ka Jobaba zanak'i Zare avy any Bosrà no nanjaka nandimby azy. 45Maty Jobaba, ka Hosama avy any amin'ny tanin'ny Temanita no nanjaka nandimby azy. 46Maty Hosama, ka Hadada zanak'i Badada no nanjaka nandimby azy; izy no nandresy an'i Madiana tany amin'ny tanin'i Moaba. 47Maty Hadada, ka Semlà, avy any Masrekà no nanjaka nandimby azy. 48Maty Semlà, ka Saola avy any Rohobota, amoron'ny Ony, no nanjaka nandimby azy. 49Maty Saola ka Balanàna zanak'i Akobora no nanjaka nandimby azy. 50Maty Balanana ka Hadada no nanjaka nandimby azy; Fao no anaran-tanànany, ary ny anaran'ny vadiny dia Meetabela, zanakavavin'i Matreda, zanakavavin'i Mezaaba. 51Ary maty Hadada.
Ny loham-pirenen'i Edoma dia ireto: Tamna loham-pirenena, Alva loham-pirenena, Jeteta loham-pirenena, 52Oolibamà loham-pirenena, Elà loham-pirenena, 53Finòna loham-pirenena, Seneza loham-pirenena, Temàna loham-pirenena, Nabasa loham-pirenena, 54Magdiela loham-pirenena, Hirama loham-pirenena. Ireo no loham-pirenen'i Edoma. >