Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Baroka

Baroka toko 6
Fanampiny - Taratasy nampitondrain'i Jeremia tamin'ny voasesi-tany.

       1(Kopian'ny taratasy nampitondrain'i Jeremia an'ireo ho entin'ny mpanjakan'ny Babilonia ho babo any Babilona, milaza amin'izy ireo ny nasain'Andriamanitra hambara aminy.)

Noho ny fahotana nataonareo teo anatrehan'Andriamanitra, dia heontin'i Nabokodonozora mpanjakan'i Babilona ho babo any Babilona hianareo. 2Ka rahefa tonga any Babilona hianareo, dia hitoetra any taona maro amam-potoana lava, hatramin'ny taranaka fahafito; fa rahefa afaka izany, no hitondra anareo mivoaka avy any amim-piadanana aho. 3Ary any Babilona hianareo dia hahita andriamanitra volafotsy na volamena na hazo, izay entin'ny olona an-tsoroka, sady maharaiki-tahotra ny firenena. 4Koa mitandrema fa aza mba tahaka an'ireo hafa firenena hianareo, na mba mety ho azon-tahotra an'izany andriamanitra izany. 5Fa rahefa mahita ny vahoaka be mifanizina eo aloha na avy eo aoriana sy manome voninahitra an'ireny hianareo, dia izao no lazao ao am-ponareo: Hianao, ry Tompo, no tsy maintsy hotsaohina! 6Fa momba anareo ny anjeliko, ka izy no miahy ny ainareo.
       7Fa ny lelan'ireo andriamanitra ireo, nolamboin'ny mpanao taozavatra; petahana volamena sy volafotsy; nefa fitaka ihany izy, fa tsy mahateny akory. 8Hoatra ny atao amin'ny zazavavy tia haingo, noraisin'olona ny volamena, dia nanamboarany fehiloha hatao eo an-dohan'ireo andriamanitra ireo. 9Ny mpisorona aza, sahy maka volamena amam-bolafotsy amin'ny andriamaniny, dia entiny ataony amin'izay ilany azy; 10ny vehivavy janga ao an-tranony aza hanomezany. Ravahan'izy ireo amin'ny fitafiana sarobidy, hoatra ny olona, ireo andriamanitra volafotsy, na volamena, na hazo ireo; 11nefa tsy maharo tena amin'ny harafesina na ny olitra akory. 12Rahefa avy notafiana akanjo jaky izy ireny, dia tsy maintsy fafana koa ny tavany, noho ny vovoka ao an-tranony fa mandrakotra azy matevina be. 13Indro, misy anankiray mitana tehim-panjakana, mova tsy ilay mpanapaka amin'ny faritany iny; nefa tsy hahavono izay nanisy ratsy azy. 14Misy anankiray hafa koa, mitan-tsabatra na famaky amin'ny tànany; nefa tsy mahay miaro tena amin'izay fahavalo amam-pangalatra velively! Hita mazava amin'izany fa tsy andriamanitra akory ireny; 15ka aza matahotra azy.
Tahaka ny vilany ananan'olona, rahefa vaky dia zary tsinontsinona; toy izany koa ny andriamanitr'izy ireo. 16Raha apetrakareo ao an-trano izy ireny, dia fenon'ny vovoka avy amin'ny tongotr'izay miditra ao ny masony. 17Toy ny fanidy tsara ny varavaran'ny trano maizina, izay asiana ny olona nanisy ratsy ny mpanjaka, na ny olona efa ho entin-kovonoina, no fiaron'ny mpisorona ny tranon'ireo andriamaniny, amin'ny varavarana mafy, amin'ny hidim-baravarana aman-karetsaka, fandrao robain'ny mpangalatra ireny. 18Mandrehitra lalampy izy ireo, sady ataony maro be noho ny ho an'ny tenany, nefa iretsy andriamaniny tsy afa-mahita iray amin'izany akory. 19Toy ny anankiray amin'ny sakamandimbin-trano izy ireo, ka ny olona milaza fa ny atiny efa lanin'ny bibikely, mivoaka avy amin'ny tany sy mandevona azy mbamin'ny fitafiany, nefa izy tsy mahatsiaro izany akory. 20Ny tavany, nanjary maintin'ny setroka mipololotra avy ao an-trano. 21Ny tenany aman-dohany, anidintsidinan'ny vorondolo aman-tsidintsidina, mbamin'ny voron-kafa; hatramin'ny saka avy no mikarenjy toy izany eo. 22Ho fantatrareo amin'izany fa tsy andriamanitra akory ireny, ka aza matahotra azy.
       23Ny volamena apetaky ny olona handravahana azy, raha tsy misy manesotra ny harafesina aminy, tsy hainy ampamirapiratina akory, satria tsy mandre na inona na inona aza izy, tamin'ny nandrendrehana azy. 24Novidin-dafo loatra ireo sampy ireo, nefa tsy misy fofon'aina kely akory. 25Tsy manan-tongotra izy ireo, fa olona no milanja azy an-tsoroka, ka maneho amin'ny olona izy amin'izany ny tsy fahefany mahamenatra. Aoka hiara-menatra aminy koa izay manompo azy. 26Raha potraka amin'ny tany izy, tsy afa-miarina ho azy; ary raha hatsangan'olona izy, tsy afa-mijoro ho azy. Toy ny atao eo anatrehan'ny maty ny fanatitra atao eo anatrehany. 27Amidin'ny mpisorona ny sorona aterin'ny olona aminy, ka entiny manasoa ny tenany; ny vadin'ireo no manao omby sira amin'izany, sady tsy mba misy omeny na ny mahantra na ny kilemaina. 28Na ny vehivavy vao avy niteraka, na izay mbola amin'ny toetra maloto, samy mikasika ny sorony. Koa rahefa fantatrareo amin'izany fa tsy andriamanitra ireny, dia aza atahoranareo. 29Ary ahoana ary no hiantsoana an'ireny hoe andriamanitra? Fa vehivavy no tonga manolotra ny fanatiny amin'ireo andriamanitra volafotsy, na volamena, na hazo ireo. 30Ny mpisorona, ao an-tempolin'izy ireo, dia mipetraka, ny ankanjony rovitra, ny lohany aman-tavany voaharatra; ary ny lohany tsy misatroka. 31Minaonaona mikiakiaka eo anatrehan'ny andriamaniny izy ireo, mova tsy ny any amin'ny fihinanam-be raha misy maty. 32Esorin'ny mpisorony ny fitafian'izy ireny, dia atafiny ny vadiny aman-janany. 33Na asian-dratsy na asian-tsoa, samy tsy hisy voavaliny izany; tsy mahay manangana mpanjaka izy, na manongana azy. 34Tsy mahay manome harena koa izy, na dia variraiventy aza. Raha misy nanao voady taminy, ka tsy manefa izany, dia tsy mitaraina izy. 35Tsy hanafaka olona iray akory amin'ny fahafatesana izy, na hanatsoaka ny osa eo an-tanan'ny manam-pahefana. 36Tsy hampihiratra jamba izy, na hahafaka olona amin'ny fahoriana manjo azy. 37Tsy hamindra fo ny mpitondratena izy, na hanisy soa ny kamboty. 38Manahaka ny vatolampy miendaka avy amin'ny tendrombohitra ireny sampy hazo voapetaka volamena sy volafotsy ireny; ka izay manompo azy no hahazo henatra. 39Ahoana ary no hinoana na hilazana fa andriamanitra ireny? 40Ny Kaldeana aza, manala baraka azy ireny; fa nony mahita olona tsy mahateny izy ireo, dia manolotra azy an'i Bela, sady mangataka mba ho afa-miteny ilay moana, mova tsy ny mahare zavatra iny ilay andriamanitra. 41Ary na dia fantany aza izany, dia tsy mety mahafoy ny sampiny izy; satria tsy manam-pandrenesana ireny. 42Ny vehivavy mietra tady, mandeha hipetraka eny an-dàlam-be any, mandoro lafarina ratsiratsy foana; 43nony misy mpandalo mitarika ny iray amin'izy ireo, ka nandry taminy, dia maneso ny namany eo akaikiny izy, fa tsy mba noheverina ho mendrika izany haja izany; ka tsy mba nahita ny randran-jozorony tapaka. 44Fitaka avokoa izay rehetra atao momba ny sampy; ka ahoana no hinoana na hilazana fa andriamanitra izy?
       45Ny mpanao taozavatra amam-panefy volamena no nanao azy ireny; tsy mety ho hafa toetra afa-tsy arak'izay itiavan'ny mpanao azy izy. 46Ary ireo mpiasa namorona azy tsy manana andro lava hiainana; ka aiza indray no haharetan'izay asa nataony? 47Fitaka sy latsa no hany sisa navelany ho an'ny taranany. 48Nony injay misy ady, na loza hafa, dia miara-midinika ny mpisorona, hahitany izay hieren'izy sy ireo andriamaniny. 49Ahoana ange no tsy hahalalan'ny olona fa tsy andriamanitra ireo izay tsy maharo tena amin'ny ady, na ny loza hafa? 50Ho hita any aoriana any fa fitaka fotsiny ireo sampy hazo voapetaka volamena sy volafotsy ireo; hiharihary amin'ny firenena rehetra sy ny mpanjaka rehetra fa tsy andriamanitra izy ireo, fa asan-tanan'olombelona ihany; ary tsy misy ao aminy izay asan'Andriamanitra akory. 51Amin'iza indray ary no mbola tsy hazava ihany fa tsy andriamanitra ireo?
       52Izy ireo tsy hahatsangana mpanjaka amin'ny tany na oviana na oviana, na hahalatsaka orana amin'ny olombelona. 53Tsy hahay hitsara ny raharaha momba ny tenany, na haharo amin'ny tsy rariny; satria tsy mahefa na inona na inona, hoatra ny voronkahaka mihevaheva anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy. 54Ary raha avy izay hianjeran'ny afo amin'ny tranon'ireo andriamanitra hazo, voapetaka volamena sy volafotsy ireo, ny mpisorony ho vaky mandositra sy ho voavonjy; fa izy kosa ho levona toy ny sakamandimby ao fovoan'ny afo. 55Tsy hahatohitra mpanjaka iray na tafika iray akory izy; ka ahoana no anekena sy iheverana azy ho andriamanitra?
       56Tsy afa-mandositra ny mpangalatra aman-jiolahy ireo andriamanitra hazo, voapetaka volafotsy amam-bolamena ireo. 57Halain'ny olona mahefa noho izy ireo ny volafotsy amam-bolamena, dia hitsoaka izy mitondra ny fitafiana sarobidy natafin'ny olona an'ireo; ireo andriamanitra ireo kosa tsy hahavonjy tena! 58Koa aleo ho mpanjaka maneho ny heriny, na vilany nahasoa ao an-trano, ampiasain'ny tompony, toy izay ho izany andriamanitra sandoka izany. 59Ny masoandro amam-pahazavana mbamin'ny kintana izay mamirapiratra sy alefa hahasoa ny olombelona, dia manaiky an'Andriamanitra. 60Torak'izany koa, ny helatra raha miseho, maha-te-hijery; ny rivotra koa, mifofofofo amin'ny tany rehetra; 61ary ny rahona koa, rahefa didian'Andriamanitra hitety ny tany rehetra, manatanteraka izay nandidiana azy. 62Torak'izany koa ny afo, raha irahina avy any ambony handevona ny tendrombohitra mbamin'ny ala, manefa izay nandidiana azy. Fa ny sampy kosa, tsy mba azo ampitahaina amin'ireo zavatra rehetra ireo akory, na amin'ny hatsaran-tarehy, na amin'ny hery. 63Koa tsy mety ny mihevitra na milaza an'ireo ho andriamanitra, satria tsy mahay manavaka izay rariny izy, na afa-manisy soa ny olombelona. 64Koa rahefa fantatrareo àry fa tsy andriamanitra ireny, dia aza matahotra azy.
       65Tsy mahay manozona na mitso-drano ny mpanjaka ireny; 66tsy maneho famantarana any an-danitra amin'ny firenena, na mamirapiratra hoatra ny masoandro; na mahazava hoatra ny volana. 67Aleo ny biby, toy izay ireny; satria ny biby mahay mandositra ka hahita fialofana dia hanasoa ny tenany ahay. 68Koa amin'izany, na avadika atsy na avadika aroa, dia tsy mazava amintsika ny maha-andriamanitra an'ireny; koa aza matahotra azy.
       69Toy ny kiady anaty saham-boatango, tsy maharo na amin'inona na amin'inona, torak'izany koa ny andriamanitra hazon'izy ireo, voasarona volamena amam-bolafotsy. 70Sahala aminny tsilo milobolobo anaty tanimboly izay itaingenan'ny vorona rehetra; na sahala amin'ny faty voatsipy amin'ny toerana maizimaizina, ny andriamanitra hazon'izy ireo, voasarona volamena amam-bolafotsy. 71Na ny jaky sy ny lamba mena mangatrakatraka izay mihasimba eny amin'izy ireo aza, maneho fa tsy andriamanitra izy. Ary na ny tenan'izy ireo aza, dia ho levona no hiafarany sy hanjary fahafam-baraka amin'ny tany.
       72Aleo ny olo-marina tsy manan-tsampy, fa tsy mba manan-katahorana ny ho menatra izy. >