Bokin'i Daniely

Toko faha-13

1 Nisy lehilahy anankiray, atao hoe Joakima, nonina tao Babilona;

2 nanambady vehivavy anankiray, atao hoe Sozana, zanakavavin'i Helkiasa, sady tsara tarehy tokoa, no natahotra an'Andriamanitra, 3 satria olo-marina rainy aman-dreniny, ka nampianatra ireo zanany, araka ny lalàn'i Moizy. 4 Mpanankarem-be io Joakima io, ary nanana zaridaina teo akaikin'ny tranony izy, ary be ny Jody mankao aminy, satria izy no manan-kaja indrindra tamin'izy rehetra ireo. 5 Tamin'izay taona izay, dia notendrena ho mpitsara ny loholona roa lahy tamin'ny vahoaka; ireo no nitenenan'ny Mpampianatra nataony hoe: Ireo anti-dahy, izay mpitsara ka toa mitondra ny vahoaka, no nivoahan'ny faharatsiana avy ao Babilona.

6 Ao an-tranon'i Joakima no falehan'izy ireo, ary ny olona rehetra manan'ady dia manatona azy. 7 Tokony ho amin'ny misasak'andro, rahefa lasa ny vahoaka, Sozana kosa niditra tao anatin'ny zaridain'ny lahy ka nitsangatsangana tao. 8 Hitan'ireto anti-dahy roa lahy izy, niditra sy nitsangatsangana ao isan'andro, ka velom-panirian-dratsy azy mafy izy ireo: 9 nosimbany ny sainy ary naviliny tsy hahita ny lanitra ny masony sy tsy hahatsiaro izay fitsarana marin'Andriamanitra. 10 Koa samy voan'ny fitiavana an-drazazavavy izy ireo, kanefa tsy nifampilaza ny fijaliana mafy nanjo azy; 11 satria samy menatra izy ireo ny hifamosaka ny filan-dratsy nitaona azy hiaraka amin-drazazavavy. 12 Nitsikilo fatratra an-drazazavavy isan'andro ny masony hahitany azy, dia nifampilaza hoe: 13 Andeha hody isika, fa fotoana fisakafoanana izao. Dia nivoaka samy naningana izy. 14 Kanjo tafaverina indray izy ireo ka tafahoana, dia nifanontany ny antony iverenany eo, vao samy vaky milaza ity fanirian-dratsiny avy izy ireo, vao nifanaiky ny amin'ny fotoana mety hahitany azy mitokana. 15 Eo am-pikendrena izay fotoana mety indrindra izy ireo indro Sozana niditra tao anaty zaridaina toy ny nataony omaly sy afakomaly, tsy narahan'ny olona hafa-tsy ankizivavy roa, fa te-handro tao anaty zaridaina izy, satria nafana ny andro.

16 Tsy nisy olona tao, hafa-tsy iretsy anti-dahy niery sy nikendry azy. 17 Dia hoy razazavavy tamin'ireo ankizivavy: Itondray diloilo manitra sy menaka fanosorana aho; ary hidio ny vavahadin'ny zaridaina fa handro aho. 18 Nataon'ireo izay nasain'i Sozana nataony; ka nony voahidiny ny vavahadin'ny zaridaina dia nivoaka tamin'ny vavahady anankiray teo ivoho izy, haka ny zavatra nilaina tamin'izy ireo; tsy fantany fa miery ao anaty zaridaina iretsy anti-dahy. 19 Vao lasa ireo ankizivavy, dia nitsangana izy roa lahy, nidodododo nankeo amin'i Sozana, ka nanao taminy hoe: 20 Hitanao fa mihidy ny vavahadin'ny zaridaina, tsy misy mahita antsika, ary izahay mirehi-pitiavana anao; koe ekeo ny fanirianay, meteza mba ho anay. 21 Fa raha mandà kosa hianao dia hitsangan-ko vavolombelona miampanga anao izahay, hilaza fa nisy tovolahy anankiray nomba anao ka izany no namerenanao an'ireo ankizivavy. 22 Nisento Sozana ka nanao hoe: Latsaka an-katerena mafy aho avy hatraiza hatraiza: hanao izany moa aho, fahafatesana ho ahy izany; tsy hanao izany indray, tsy afa-mandositra ny tànanareo. 23 Aleoko anefa tsy nanao ratsy azon'ny tànanareo; toy izay hanota eo anatrehan'ny Tompo. 24 Dia niantso mafy izy; fa mba niantsoantso hamely azy koa, ireto anti-dahy; 25 sady nihazakazaka namoha ny vavahadin'ny zaridaina ny iray amin'izy ireo. 26 Vao nandre ny antsoantso avy any anaty saha ireo mpanompo tao an-trano, dia nidodododo niditra ny vavahady tao ivoho hizaha izay inona ao. 27 Nony nilazalaza ny toe-draharaha ireto anti-dahy dia menatra mafy ireto mpanompo, fa tsy mbola nisy nilaza zavatra toy izany, ny amin'i Sozana, na iza na iza. 28 Ny ampitson'iny, rahefa tafavory tao amin'i Joakima vadin'i Sozana ny vahoaka, dia tonga tao koa ireto anti-dahy roa lahy, efa feno hevi-dratsy hamelezana an-drazazavavy mba hahafaty azy.

29 Hoy izy ireo teo anatrehan'ny vahoaka: Ampanalao Sozana, zanak'i Helkiasa sy vadin'i Joakima. Dia naniraka haka azy niaraka tamin'izay ny olona. 30 Dia tonga razazavavy nomban'ny ray aman-dreniny sy ireo zanany lahy, ary ny havany rehetra. 31 Fatratra ny endrik'i Sozana; ary tsara tarehy aoka izany izy. 32 Nivoaly izy, nefa nasain'ireto mpitsara ratsy fanahy nesorina taminy ny voaliny, mba hilomanosany amin'ny hatsaran-tarehiny. 33 Fa ny fianakaviany rehetra mbamin'izay nahalala azy kosa, nandatsa-dranomaso avokoa. 34 Dia nitsangana teo afovoan'ny vahoaka ireto anti-dahy roa lahy, nametra-tànana tamin'ny lohan-drazazavavy; 35 izy kosa, sady nitomany no niandrandra ny lanitra, satria natoky ny Tompo izy. 36 Ary hoy ireto anti-dahy: Raha nitsangatsangana tao anaty zaridaina izahay dia honjohonjonay ihany, indro izy niditra, narahin'ankizivavy roa; ka nasainy nohidiana ny vavahadin'ny zaridaina dia naveriny ireo ankizivavy roa ireo. 37 Ary nisy tovolahy anankiray efa namitsaka tao, nanatona azy, dia nanao ratsy taminy. 38 Tao anjoron'ny zaridaina izahay, fa rahefa nahita izany heloka izany dia niroatra nankeo amin'izy ireo, ka tratranay tamin'izany fahavetavetana izany izy. 39 Tsy azonay nosamborina ilay tovolahy, fa matanjaka noho izahay, ka novohany ny vavahady dia nitsoaka izy. 40 Razazavavy kosa, nony azonay, nanontanianay hoe: iza iny tovolahy iny, nefa tsy nety nilaza taminay izy. Izany no filazanay marina. 41 Nino izany ny be sy ny maro, satria anti-dahy ireo sady mpitsara ny vahoaka, ka dia noheloin'izy ireo ho faty razazavavy. 42 Tamin'izay Sozana niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe: Ry Andriamanitra mandrakizay ô, hianao no mahalala ny miafina sy mahafantatra ny zavatra rehetra alohan'ny ahatongavany aza,

43 fantatrao fa lainga no niampangan'izy ireo ahy, ary indro aho fa maty, nefa izay noforoniny an-kasomparana hamelezana ahy, tsy misy nataoko akory. 44 Nohenoin'ny Tompo ny feony. 45 Ary raha ilay nitondra azy hovonoina iny ny olona, Andriamanitra kosa nanaitra ny fanahy masin'ny zazalahy anankiray, atao hoe Daniely. 46 Niantso tamin'ny feo avo io nanao hoe: Raha izaho dia afa-tsiny amin'ny ran'io vehivavy io. 47 Niherika nankany aminy avokoa ny vahoaka, sady nanao taminy hoe: Inona no hevitr'izany teny lazainao izany? 48 Dia nijoro tao afovoan'ny vahoaka Daniely, nilaza hoe: Hay va re adala toy izany hianareo, ry zanak'Israely, ka hampamono ny zanakavavin'Israely, nefa tsy mbola namototra na nikaroka izay marina hianareo? 49 Miverena ho any amin'ny trano fitsarana, fa lainga no niampangana azy io. 50 Dia niverina faingana ny vahoaka ary hoy ny loholona tamin'i Daniely: Avia, hiara-mipetraka aminay hianao, ary aposahy ny hevitra, fa efa nomen'Andriamanitra anao ny voninahitry ny fahanterana.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1054