Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 16
Ny fahorian'ny vahoakan'Andriamanitra tany am-boalohany - Nangoraka azy Andriamanitra, ka nandray azy ho toy ny vadiny - Ny tsy fahaizany mankasitraka amam-pahoriana lava ankehitriny - Fampodiana azy amin'ny toetrany amam-boninahiny amin'ny ho avy.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 2Ry zanak'olona, ampahafantaro an'i Jerosalema ny fahavetavetany, ka ataovy hoe: 3Izao no lazain'ny Tompo Iaveh amin'i Jerosalema: Ny tanin'ny Kananeana no nihavianao sy nahaterahanao; Amoreana ny rainao, ary Heteana ny reninao. 4Toy izao ny amin'ny nahaterahanao: Tamin'ny andro nahaterahanao hianao tsy voatapaka tadim-poitra, tsy voampandro tamin'ny rano hadio, tsy voahosotra sira, tsy voahodidina lamban-jaza. 5Tsy nisy nijery maso antra anao, ka mba nanao iray akory tamin'ireo fikarakarana ireo, noho ny indra fo anao; fa tamin'ny andro nahaterahanao, dia nariana tany an-tsaha hianao, fa narikoriko anao ny olona.
       6Nandalo teo akaikinao aho, dia nahita anao nitsipatsipaka tamin'ny rànao, ka nanao taminao hoe: Miveloma amin'ny rànao. 7Dia nampitomboiko, toy ny ahitra any an-tsaha hianao, ka nitombo, nihalehibe, tonga tsara tarehy tapitr'ohatra tokoa, naniry nono, ary tonga taona fanambadiana, nefa nihanjahanja hianao, niboridana mihitsy. 8Nandalo teo akaikinao aho ka nahita anao; dia efa tonga ny fotoananao, dia ny fotoam-pitiavana; ka novelariko taminao ny ila lambako, nanaronako ny fitanjahanao ary nianiana taminao aho, ka nanao fihavanana taminao, - teny marin'ny Tompo Iaveh, - ka dia ahy hianao.
       9Nampandroiko tamin'ny rano hianao, dia nosasako ho afaka aminao ny ra-nao, nohosorako diloilo. 10Notafiako amborodao hianao, nokiraroako hoditr'ombirano, nohodidiniko rongony fotsy madinika ny lohanao, ary notafiako amparasily. 11Nohaingoiko tamin'ny firavaka hianao: nasiako haba ny tànanao, sy rado ny vozonao; 12nasiako masombola ny oronao, ary kavina ny sofinao; ary diadema kanto ny lohanao. 13Niravaka volamena amam-bolafotsy hianao; ary nitafy rongony fotsy madinika sy amparasily aman'amborodao. Vary tsara indrindra sy tantely aman-diloilo no fihinanao; ary tonga tsara tarehy indrindra hianao, sy nahazo ny fiamboniam-panjakana. 14Nanehoeho laza hatrany amin'ny firenena ny anaranao noho ny hatsaran-tarehanao, fa lavorary loatra izy, noho ny famirapiratako nataratro taminao, - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       15Kanjo natoky ny hatsaran-tarehinao hianao, ka nitolo-tena ho an'ny olon-kafa noho ny lazanao, nanarana ny fitiavanao tamin'ny mpandalo rehetra, nanolo-tena taminy. 16Nangalanao ny fitafianao, ka nanaovanao fitoerana avo samihafa soratra ho anao, dia nijangajanga teo amboniny hianao: tsy mbola nisy izay toy izany, ary tsy hisy na oviana na oviana intsony. 17Nalainao koa ny firavakao, tamin'ny volamena amam-bolafotsiko, izay nomeko anao, dia nanaovanao sarin-dehilahy izay nanoloranao tena hivarina aminy. 18Ny fitafianao misy amborodao, nalainao natafinao an'ireo; ny diloilo aman-emboka manitra, napetrakao eo anoloan'ireo. 19Ny mofoko nomeko anao, ny vary tsara indrindra, ny diloiloko aman-tately namahanako anao, nataonao teo anoloan'ireo avokoa, ho fanatitra manam-pofona mahafinaritra. Izany no natao, - teny marin'ny Tompo Tompo. 20Ny zanakao lahy aman-janakao vavy, naterakao ho ahy, natolotrao ho sorona tamin'ireny handevonany azy. 21Tsy ampy va ny nitoloranao tena hivarina amin'ireny no dia novonoinao sy natolotrao an'ireo koa ny zanako; nampamakianao ny afo ho fanajana an'ireo? 22Ary tao anatin'ny fahavetavetana amam-pivarinanao amin'ny hafa rehetra hianao, tsy nahatsiaro akory ny andro nahakely anao, nitanjahanao, niboridananao mihitsy, ary nitsipatsipahanao tamin'ny rànao.
       23Manaraka ny ratsy rehetra nataonao, - lozanao, lozanao! teny marin'ny Tompo Tompo; - 24nanao zohy amam-pitoerana avo ho anao teny amin'ny kianja rehetra teny hianao. 25Nasianao ny fitoerana avonao avokoa ny sampanan-dàlana; nolotoinao ny hatsaran-tarehinao; nanolo-tena tamin'ny mpandalo rehetra hianao; nampitomboinao ny fijangajanganao. 26Nivarina tamin'ny zanak'i Ejipta, nifanila fonenana taminao, dia tamin-dry zareo matanja-batana hianao, ary nampitoboinao ny fijangajanganao, hampahatezitra ahy. 27Ka indro, naninji-tànana taminao aho: ny anjaranao nahenako; hianao, natolotro hianjadian'ny fahavalonao, dia ireo zanakavavin'ny Filistina izay menatra noho ny fitondran-tena ratsinao. 28Nivarina tamin'ny zanak'i Asora hianao, satria mbola tsy afa-po; ary na efa nivarina tamin'ireo aza hianao mbola tsy afa-po ihany. 29Nampitomboinao ny fijangajanganao, teo amin'ny tany Kanaana, ka hatrany Kaldea, nefa na izany aza, tsy mbola nahafa-po anao ihany. 30Akory izany halemen'ny fonao, - teny marin'ny Tompo Tompo, - no dia nahavitanao izany rehetra izany, izay fanaon'ny vehivavy janga tsy valahara indrindra. 31Tamin'ny nanaovanao ny zohinao isan-tsampanan-dàlana, sy nanaovanao fitoerana avo teny amin'ny kianja rehetra teny, dia efa tsy toy ny vehivavy janga akory hianao, fa efa tsy nahoanao intsony izay tangy; 32fa efa toy ny vehivavy maka vadin'olona ka maka olon-kafa ho solon'ny vadiny. 33Ny vehivavy janga rehetra, omen-tangy; fa hianao kosa, nanangy ny lehilahinao rehetra, mba hahatongavany avy any rehetra any ho amin'ny fijangajanganao. 34Hafa noho ny amin'ny vehivavy hafa no nihatra taminao, tamin'ny fijangajanganao, fa tsy mba nisy olona nitady anao. Tamin'ny nanomezanao tangy fa tsy mba nomena kosa hianao, dia tonga mifanohitra amin'ny ataon'ny olona ny nataonao.
       35Noho izany, henoy ny tenin'ny Tompo: 36Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Noho ny volanao lany sy ny fitanjahanao naseho tamin'ny fijangajanganao tamin'ny lehilahinao sy tamin'ny sampy fahavetavetana rehetra, sy noho ny ran'ny zanakao naterinao ho an'ireo, 37noho izany dia indro, hovoriko avokoa ny lehilahinao rehetra izay nijangajanganao, izay notiavianao rehetra, mbamin'izay rehetra nankahalainao; dia hovoriko avy any rehetra any ireny, hamely anao; hasehoko eo anoloan'izy ireo ny fitanjahanao, ka hahita ny fitanjahanao izy. 38Hohelohiko araka ny lalàna mahazo ny vehivavy mpaka vadin'olona sy izy mpandatsa-dra hianao, ka hataoko latsa-dra, voan'ny fisafoahana amam-pahasarotam-piaro. 39Hatolotro eo an-tanan'izy ireo hianao: hazerany ny zohinao, horavany ny fitoerana avonao, hendahany ny fitafianao ary halainy ny firavakao, dia havelany hianao hitanjaka, dia hiboridana mihitsy eo. 40Hoentiny miakatra hamely anao ny vahoaka voavory hitora-bato anao sy hanagorobaka anao amin'ny sabany. 41Handoro ny tranonao amin'ny afo izy, ary hanefa fitsarana mahavoa anao eo imason'ny vehivavy betsaka; hataoko mitsahatra ny fijangajanganao, ka dia tsy hanangy intsony hianao. 42Hanarana ny hatezerako aminao aho, dia ho afaka ny fahasarotam-piaroko aminao, ka hionona aho, fa tsy ho tezitra intsony. 43Noho ny tsy nahatsiarovanao ny andron'ny fahatanoranao, sy nampahatezeranao ahy tamin'izany ratsy izany, dia indro hatsingeriko eo an-dohanao ny fitondran-tenanao; - teny marin'ny Tompo Iaveh; fa tsy hanao ny fahalotoana mbamin'ny fahavetavetanao rehetra intsony hianao.
       44Indro fa ny olona rehetra mpilaza ohabolana dia hanao ohabolana momba anao, hoe: Ny zanakavavy, mpanaha-dreny! 45Tena zanakavavin'ny reny nanary vady aman-janaka hianao; sady rahavavin'ny rahavavinao nanary vady aman-janaka koa; Heteana ny reninareo, ary Amoreana ny rainareo. 46Ny zokinao vavy, monina ao ankavianao dia Samaria mbamin'ny zanany vavy; ary Sodoma mbamin'ny zanany vavy no zandrinao vavy monina eo ankavananao. 47Tsy nomba ny làlan'ireo sy nanaraka ny fahavetavetany fotsiny hianao: tsy ampy anao izany, fa nihasimba mihoatra noho ireo aza hianao, tamin'izay nalehanao rehetra. 48Velona aho, - teny marin'ny Tompo Iaveh; Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy, tsy nahavita tahaka ny vitanao sy ny zanakao vavy. 49Fa izao no helok'i Sodoma rahavavinao: avonavona, fananam-be ary fianinana tsy miraikan'izy sy ny zanany vavy, sady tsy mba nitantana ny ory sy ny mahantra izy. 50Nandroso niavonavona izy ireo, ka nanao fahavetavetana teo imasoko; ary nony nahita izany aho, dia nataoko tsy nisy intsony izy. 51Samaria koa, tsy nahavita antsasaky ny fahotanao akory, fa nampitombo ny fahotanao mihoatra ny azy hianao; ka nanamarina ny rahavavinao hianao, tamin'ny fahavetavetanao rehetra. 52Aoka hianao koa hitondra ny hanatrao, izay nailikao tamin'ny rahavavinao, noho ny fahotanao izay nampitomboanao ny fahavetavetanao mihoatra noho izy, fa marina noho hianao izy. Aoka ho safo-kenatra sy hitondra latsa koa hianao, fa efa nanamarina ny rahavavinao.
       53Hampodiko ny lasan-ko babo tamin'izy ireo, dia ny lasan-ko babo tamin'i Sodoma sy ny zanany vavy, ny lasan-ko babo tamin'i Samaria sy ny zanany vavy, ary ny anao lasan-ko babo koa eo amin'ny azy, 54mba hitondranao ny hanatrao, sy hampangaihay anao noho ny nataonao rehetra hampionona azy. 55Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy, hody amin'ny toetrany taloha; Samaria sy ny zanany vavy, hody amin'ny toetrany taloha; hianao sy ireo zanakao vavy koa, hody amin'ny toetranareo taloha. 56Sodoma, rahavavinao tsy mba notononin'ny vavanao akory, tamin'ny andro niavonavonanao, 57fony mbola tsy naharihary ny haratsianao; toy ny fony hianao nolatsain'ny zanakavavin'i Siria mbamin'ny manodidina rehetra, sy novingavingain'ny zanakavavin'ny Filistina nanodidina anao. 58Efa nitondra ny valin'ny heloka amam-pahavetavetanao hianao - teny marin'ny Tompo.
       59Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Araka ny nataonao ihany no hataoko aminao, hianao ilay nanatsinontsinona ny fianiananao, tamin'ny nivadihanao ny fanekena. 60Izaho anefa mbola hahatsiaro ny fanekena nataoko taminao, tamin'ny andron'ny fahatanoranao, ka hanorina fanekena mandrakizay aminao. 61Hahatsiaro ny fitondran-tenanao hianao ka ho menatra, raha avy izay handraisanao ireo rahavavinao, na ny lehibe noho hianao na ny kely noho hianao, sy hanomezako an'ireo ho zanakao vavy, fa tsy noho ny fanekena taminao akory anefa. 62Hanorina ny fanekena aminao aho, ka ho fantatrao fa Iaveh aho, 63mba hahatsiaro sy ho menatra ary tsy hiloa-bava intsony noho ny henatra hianao, rahefa avy izay hanaovako fanonerana ho anao, noho ny nataonao rehetra, - teny marin'ny Tompo Iaveh. >