Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 31
Ny niaingan'i Jakoba ho any Kanaana - Ny nanenjehan'i Labana azy - Fanekem-pihavanana nifanaovan'izy ireo.

       1Ren'i Jakoba fa ny zanakalahin'i Labana dia nanao vava hoe: Lasan'i Jakoba avokoa izay nananan-draintsika; ary avy amin'ny ananan-draintsika no nahazoany izao fananany rehetra izao. 2Hitan'i Jakoba fa niova taminy ka tsy tahaka ny taloha intsony ny endrik'i Labana. 3Ary Iaveh nilaza tamin'i Jakoba hoe: Modia any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao, fa homba anao aho. 4Ka dia nampilaza tamin-dRasela sy Lià izy hankany aminy any an-tsaha, tany amin'ny biby fiompy.
       5Dia hoy izy tamin'ireo: Hitako fa niova tamiko fa tsy tahaka ny taloha intsony ny tarehin-drainareo; fa efa nomba ahy Andriamanitry ny raiko. 6Fantatrareo ny nanompoako an-drainareo tamin'ny heriko rehetra, 7sy ny namitahan-drainareo ahy, fa efa navadiny impolo izao ny karamako; nefa tsy navelan'Andriamanitra hahafaty antoka ahy izy. 8Fa raha nataony hoe: Ny ondry mara rehetra no ho karamanao, dia mara daholo ny terak'ondry; ary raha nataony hoe: ny sadìka rehetra no ho karamanao, dia sadìka avokoa ny terak'ondry. 9Koa Andriamanitra no naka ny ompin-drainareo, sy nanome izany ho ahy. 10Tamin'ny fotoana itadiavan'ny ondry hikambana, dia nanopy maso aho ka nahita tamin'ny nofy, fa sadìka sy mara, ary sada avokoa ny lahy nikambana tamin'ny ondry vavy. 11Nisy anjelin'Andriamanitra nilaza tamiko, tamin'ny nofy hoe: Ry Jakoba! Ka novaliako hoe: Inty aho. Dia hoy izy: 12Atopazo ny masonao ka jereo, fa sadìka sy mara ary sada avokoa ny lahy mikambana amin'ny ondry vavy, satria hitako ny nataon'i Labana taminao. 13Izaho no Andriamanitr'i Betela izay nanosoranao tsangam-bato sy nanaovanao voady. Ary ankehitriny, miaingà hianao, mialà amin'ity tany ity, ka modia any amin'ny tany nahaterahanao.
       14Dia namaly Rasela sy Lià, ka nanao hoe: Inona intsony moa no anjara sy lova ho anay ao an-tranon-drainay? 15Tsy efa nataony toy ny vahiny va izahay, fa efa namidiny, ary haniny ny volanay? 16Tsy izany ihany koa, fa ny harena rehetra nalain'Andriamanitra tamin-drainay, dia azonay, izahay sy ny zanakay. Koa ankehitriny, ataovy izay nandidian'Andriamanitra anao.
       17Dia niainga Jakoba. Natainginy tamin'ny rameva ny zanany sy ny vadiny. 18Nentiny avokoa ny biby fiompy rehetra, mbamin'ny harena azony rehetra, dia ny biby fiompy nananany, izay azony tany Kanaana. 19Nandeha nanety ny ondry kosa Labana, ka nangalarin-dRasela ny Terafiman-drainy. 20Ary Jakoba namitaka an'i Labana, Arameana, fa tsy nampandrenesiny azy ity hitsoahany. 21Dia nitsoaka izy, dia izy mbamin'ny fananany rehetra, ka niainga izy, dia nita ny ony ary nanitsy nankany amin'ny tendrombohitra Galaada.
       22Tamin'ny andro fahatelo dia nisy nilaza tamin'i Labana fa lasa nitsoaka Jakoba. 23Ka nitondra ny rahalahiny homba azy izy, dia nanenjika azy lalan-kafitoana, ary nahatratra azy tao an-tendrombohitra Galaada. 24Fa Andriamanitra kosa tonga tamin'i Labana, Arameana, tamin'ny nofy nony alina, ka nanao taminy hoe: Tandremo, fa aza manisy teny soa na ratsy amin'i Jakoba. 25Dia tratran'i Labana Jakoba. Ka Jakoba moa efa niorin-day teo an-tendrombohitra, Labana koa nanorina ny azy mbamin'ny rahalahiny teo an-tendrombohitra Galaada.
       26Ary hoy Labana tamin'i Jakoba: Fa naninona ity hianao? Nandiso fisainana ahy hianao, sy nitondra ny zanako vavy toy ny babo azo tamin'ny sabatra. 27Nahoana no nitsoaka mangina hianao, sady namitaka ahy, fa tsy nampandre ahy akory, dia ho nalefako hianao tamin-kafaliana sy hira, ary tamin'ampongatapaka sy valiha? 28Tsy mba navelanao akory aho hanoroka ny zanako lahy aman-janako vavy! Marina raha tsy nanao toy ny adala mihitsy hianao. 29Manan-kery hanisy ratsy anareo ny tanako, saingy niteny tamiko Andriamanitry ny rainareo halina, nanao hoe: Tandremo, fa aza manisy teny soa na ratsy amin'i Jakoba. 30Ary ankehitriny, manina loatra ny tranon-drainao hianao ka nandeha, nefa ahoana no dia nangalaranao ny andriamanitro?
       31Dia namaly Jakoba, ka nanao tamin'i Labana hoe: Izaho dia natahotra, fa nihevitra hoe: Angamba hesoriny amiko ny zanany vavy. 32Fa izay hahatratraranao ny andriamanitrao kosa, dia aoka tsy ho velona! Ka zahao, eto anatrehan'ny rahalahintsika, izay anao ato amiko, dia alao. Tsy nahalala Jakoba fa hoe Rasela no nangalatra izany. 33Dia nidiran'i Labana ny lain'i Jakoba sy ny lain'i Lià, ary ny an'ny ankiziny roa vavy, nefa tsy nahitany na inona na inona. Nivoaka avy ao an-dain'i Lià izy, dia niditra tao an-dain-dRasela. 34Nalain-dRasela kosa ny terafima dia nataony tao amin'ny laselin'ny rameva, ary nipetrahany teo amboniny. Dia nisava ny tao an-day rehetra Labana ka tsy nahita na inona na inona. 35Ary hoy Rasela tamin-drainy: Aoka tsy ho tezitra ny tompoko; fa tsy afa-mitsangana eto anatrehanao aho, satria azon'ny fombam-behivavy. Dia nikaroka izy, tsy nahita ny terafima.
       36Dia tezitra Jakoba ka nanome tsiny an'i Labana; ary niteny Jakoba ka nanao tamin'i Labana hoe: Inona no heloko, inona no hadisoako, no dia efa milofo ery hianao manenjika ahy? 37Efa nisava ny entako rehetra hianao izay, ka inona no fanaka avy any an-tranonao hitanao tao? Asehoy eto anatrehan'ny rahalahiko sy ny rahalahinao izany hitsarany antsika mianaka. 38Roapolo taona izao no nitoerako tao aminao: ny ondry aman'osivavinao tsy nisy namotsotra; ny ondrilahy ao amin'ny biby fiompinao tsy nohaniko. 39Ny voaviraviran'ny biby dia, tsy mba nentiko tany aminao; izaho no nivesatra ny faty antoka tamin'izany. Notakinao tamiko avokoa, na ny nangalarina andro, na ny nangalarina alina. 40Ny antoandro aho matin'ny hainandro; ny alina matin'ny hatsiaka, ary ny torimaso nanalavitra ny masoko. 41Roapolo taona izao no nitoerako tao an-tranonao: ny efatra ambin'ny folo taona, nanompoako anao, hahazoako azy mirahavavy zanakao; ny enin-taona kosa, hahazoako tamin'ny biby fiompinao; ary ny karamako efa navadikao impolo. 42Raha tsy ny Andriamanitry ny raiko, dia ny Andriamanitr'i Abrahama sy Ilay atahoran'Isaaka, no nomba ahy, tsy maintsy ho nampandehaninao maina tokoa aho ankehitriny. Nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako Andriamanitra, ka nitsara antsika izy halina.
       43Dia namaly Labana ka nanao tamin'i Jakoba hoe: Ireo zazavavy ireo, dia zanako vavy, ireo zaza ireo dia zanako; ireo biby fiompy ireo, dia biby fiompiko, ary izao hitanao rehetra izao, dia ahy avokoa. Ka inona no hataoko anio amin'ireto zanako vavy ireto, amin'izy ireo sy amin'ny zanany naterany? 44Koa ankehitriny, avia hanao fanekem-pihavanana isika, dia izaho sy hianao, mba hisy vavolombelona amiko sy aminao.
       45Dia naka vato anankiray Jakoba naoriny ho tsangam-bato, 46ka hoy izy tamin'ireo rahalahiny: Manangòna vato. Dia naka vato izy ireo nataony fanataovana; ka nihinana teo ambonin'ny fanataovana izy rehetra. 47Yegara-Sahadotà no nataon'i Labana anaran'ny fanataovana; fa Galaada kosa no nataon'i Jakoba anarany. 48Ary hoy Labana: Ity fanataovana ity no vavolombelona amiko sy aminao anio. Izany no nanaovana ny anarany hoe Galaada, 49dia atao hoe Mitsipà koa ny anarany, satria hoy Labana: Iaveh hanao andry maso ahy sy hianao, rahefa tafasaraka tsy mifankahita isika. 50Raha ratsy fitondra ny zanako hianao, na maka vady hafa hirafy amin'ny zanako, tsy misy olombelona hanelanelana antsika; nefa tandremo fa Andriamanitra no ho vavolombelona amiko sy aminao. 51Ary hoy koa Labana tamin'i Jakoba: Indro ity fanataovana ity, indro ny tsangam-bato naoriko hanelanelana ahy sy hianao. 52Ity fantaovana ity no vavolombelona, ary ity tsangam-bato ity no vavolombelona fa izaho tsy hihoatra any aminao, any ambadik'ity fanataovana ity; hianao tsy hihoatra aty amiko, aty ambadik'ity fanataovana ity, sy ity tsangam-bato ity, hanisy ratsy. 53Ary aoka ny Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'i Nakora ary Andriamanitry ny razan'ireo no hitsara antsika. 54Dia nianiana tamin'Ilay atahoran'Isaaka Jakoba. Nanatitra sorona teo an-tendrombohitra Jakoba, ka nanasa ny rahalahiny hihinan-kanina. Dia nihinana izy ireo, sy nipetraka teo an-tendrombohitra nandritra ny alina.
       55Nony ampitso maraina Labana nanoroka ny zanany lahy aman-janany vavy, dia nitso-drano azy, vao lasa niverina ho any an-tranony. >