Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

Levitika toko 25
Ny taona sabata sy ny Jobile.

       1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy tany an-tendrombohitra Sinaia nanao hoe: 2Mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe: Rahefa tafiditra any amin'ny tany omeko anareo hianareo, hisy fitsaharana ho an'ny tany; ho sabata fankalazana an'ny Tompo izany. 3Mandritra ny taona enina no hamafazanao ny sahanao, mandritra ny taona enina no handrantsananao ny voalobokao sy hitoazanao ny vokany. 4Fa ny taona fahafito kosa dia ho sabata fitsaharana lehibe ho an'ny tany, sabata fankalazana an'ny Tompo, ka tsy hamafy amin'ny taninao hianao na handrantsana ny voalobokao. 5Aza mijinja izay maniry, avy amin'ny voa nihintsana tamin'ny fijinjana lasa, na hioty ny salohim-boaloboka avy amin'ny voaloboka tsy norantsanana: taona fitsaharana ho an'ny tany izany. 6Izay ho vokatry ny tany mandritra ny sabatany dia hatao fivelomana ho anao, mbamin'ny ankizilahinao, ny ankizivavinao, ny mpikaramanao, ny vahiny miara-monina aminao; 7ary ho an'ny biby fiompinao koa sy ny biby dia eo amin'ny taninao, dia hatao fivelomana ny vokany rehetra.
       8Hanisy taon-tsabata fito impito fito taona hianao: fotoana mahalany sivy amby efapolo taona no faharetan'izany taona sabata fito izany. 9Ny andro fahafolon'ny volana fahafito dia tsofy ataovy manakoako ny feon'ny trompetra; amin'ny andron'ny Fanonerana dia tsofy hatraiza hatraiza eo amin'ny taninareo ny trompetra. 10Ary ankamasino ny taona fahadimam-polo, ataovy antso avo ny fahafahana ho an'ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa Jobile ho anareo izany, ka samia hianareo mody amin'ny taniny avy, samia mody ao amin'ny fianakaviany avy. 11Jobile ho anareo ny taona fahadimam-polo: tsy hamafy hianareo, tsy hijinja izay maniry ho azy amin'ny tany; ary tsy hioty ny voaloboka tsy norantsanana, 12fa Jobile izany, ka masina ho anareo. Izay ho vokatry ny taninareo no hohaninareo.
       13Amin'izany taona Jobile izany, samia hianareo mody amin'ny taninareo avy. 14Raha misy varotra ifanaovanareo amin'ny namanareo, na misy zavatra vidinareo aminy, dia aza misy mamono antoka ny rahalahiny. 15Araka ny isan-taona isaina hatramin'ny Jobile lasa teo no hividiananao amin'ny namanao, ary araka ny isan'ny fotoam-pahavokarana no hivarotany aminao. 16Araka ny hamaroan'ny taona mbola ho avy no hanondrotanao ny vidiny, ary araka ny havitsian'ny taona no hampihenanao ny vidiny: satria ny isan'ny vokatra isan-taon-pijinjana no ivarotany aminao. 17Aza misy mamono antoka ny rahalahinareo hianareo, fa matahora an'Andriamanitra, satria izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       18Araho ny didiko; tandremo ny fitsipiko, ary tanteraho izany, ka handry fahizay amin'ny tany hianareo. 19Ny tany hahavokatra, hianareo hihinana amim-panaranam-po, ka dia handry fahizay hianareo. 20Ndrao manao hoe hianareo: Inona no hohaninay amin'ny taona fahafito, fa tsy hamafy izahay, na hampakatra ny vokatray? 21Hampidina aminareo ny fanambinako amin'ny taona fahenina aho, dia hahavokatra ho ampy anareo telo taona izy; 22amin'ny taona fahavalo no hamafazanareo, ka hihinana ny tranainy hianareo, ary hatramin'ny taona fahasivy, mandra-pahavokaran'ny taona dia hihinana ny tranainy hianareo.
       23Tsy azo amidy varo-maty ny tany, fa ahy ny tany; ary hianareo hipetraka aty amiko toy ny vahiny sy olona mpihavy fotsiny.
       24Avelao ho azo avotana avokoa ny tany ao amin'ny tany rehetra hanananareo. 25Raha tonga mahantra ny rahalahinao ka ivarotany ny sasany amin'ny taniny, dia ny solony, ny havany akaiky, no ho avy ka hanavotra izay namidin'ny rahalahiny. 26Raha tsy manana olona ho solony ralehilahy, fa ny tenany ihany no mba mahita izay ampy hanavotany azy; 27hisainy ny taona hatramin'ny nivarotany azy, ka izay an-kevitry ny taona sisa no haloany amin'ilay nivarotany azy, dia hody amin'ny taniny indray izy. 28Ary raha tsy mahazo izay ampy handoavany izany onitra izany izy dia hitoetra eo an-tànan'ilay nividy ihany aloha ny tany namidiny, mandra-pahatongan'ny taona Jobile, fa amin'ny Jobile dia afaka izy, ka hody amin'ny fananany indray.
       29Raha misy olona mivarotra trano ao anaty tanàna mimanda dia azony avotana izany, mandritra ny herintaona hatramin'ny nivarotany azy, ka maharitra hetintaona maninjitra no ahazoany manavotra azy. 30Fa raha tsy voavotra mandra-pahatapitry ny herintaona maninjitra kosa ilay trano ao anaty tanàna mimanda, dia tapaka varo-maty ho an'ilay nividy azy sy ho an'ny taranany, ka tsy ho afaka aminy amin'ny Jobile. 31Fa ny trano ao amin'ny tanàna tsy voaisy manda manodidina kosa, dia hatao momba ny tany ihany: azo avotana ireny, ary ho afaka amin'ny Jobile. 32Ny amin'ny tanànan'ny Levita kosa, ny amin'ny trano hananany ao an-tanàna, dia azony avotana hatrany hatrany. 33Raha misy mividy trano amin'ny Levita, dia ho afaka amin'ny Jobile ny trano namidy ao amin'ny tanàna efa nomena azy ireo; satria ny trano ao an-tanànan'ny Levita dia fananany eo afovoan'ny zanak'Israely. 34Ny saha manodidina ny tanànan'ny Levita, dia tsy hamidy fa fananany mandrakizay izany.
       35Raha misy rahalahinao mihamahantra sy mihaosa tànana eo akaikinao, na dia izay hafa firenena na vahiny aza, dia tohàny izy, mba hivelona eo akaikinao. 36Aza maka zana-bola na tombony aminy, fa matahora ny Andriamanitrao, ka aoka hivelona eo akaikinao ny rahalahinao. 37Aza mampanàna vola aminy, na mampisambotra hanina hilan-tombony aminy. 38Izaho no Iaveh Andriamanitrao, izay namoaka anareo tany amin'ny tany Ejipta, hanomezako anareo ny tany Kanaana, mba ho Andriamanitrareo.
       39Raha mihamahantra ny rahalahinao eo akaikinao, ka mivaro-tena aminao, aza dia ampanaovina asan'andevo izy, 40fa ataovy toy ny mpikarama, na vahiny an-trano, ary mandra-pahatongan'ny taona Jobile no hanompoany anao. 41Amin'io dia ho afaka izy mbamin'ny zanany miaraka aminy, ka hody any amin'ny fianakaviany sy hiverina amin'ny fananan-drazany indray. 42Fa mpanompoko nentiko nivoaka avy any amin'ny tany Ejipta izy ireo ka tsy hamidy toy ny fivarotra andevo. 43Tsy hizaka azy amin-kalozana hianao, fa hatahotra ny Andriamanitrao. 44Ireo firenena manodidina anao no azonao angalana andevo lahy na vavy, mba ho anao; amin'ireo no hividiananareo ankizilahy aman'ankizivavy. 45Ireo zana-bahiny mitoetra eo aminareo koa no azonareo hividianana, na ireo fianakavian'izy ireo, izay miara-monina aminareo, sy naterany teo amin'ny taninareo; ka dia ho fanananareo ireny. 46Havelanareo ho lovan'ny zanakareo mandimby anareo ireny, mba hizakany azy ireo toy ny fananana; ho andevonareo mandrakizay izy. Fa raha ny amin'ny rahalahinareo, ny zanak'Israely kosa, dia aza misy aminareo mizàka ny rahalahiny amin-kalozana.
       47Raha misy olon-kafa firenena na vahiny tonga nanan-karena teo akaikinao ary misy rahalahinao nihanahantra teo akaikiny, ka nivaro-tena tamin'ilay hafa firenena vahiny eo akaikinao, na amin'ny taranaky ny fianakaviana hafa firenena, 48dia azo avotana izy, rahefa nivaro-tena; ny iray amin'ny rahalahiny mahazo manavotra azy; 49na ny rahalahin-drainy, na ny zanadrahalahin-drainy mahazo manavotra azy; na ny iray amin'ny havany akaiky mahazo manavotra azy; na ny tenany, rahefa mba mahazo harena izy, dia hiavo-tena. 50Izy sy ilay nividy azy no hiara-manisa ny taona hatramin'ny nivarotany tena tamin'izy io, ka hatramin'ny taona Jobile; dia hatao araka izay isan'ny taona ny vola nivarotany ny tenany; hotombanana toy ny fanao amin'ny mpikarama izay andro niasany. 51Raha mbola maro ny taona sisa, dia haloany araka izay isan'izany taona izany ny vola avony, atao ara-kevitry ny vola nividianana azy ihany. 52Ary raha vitsy sisa ny taona hatramin'ny Jobile, dia hisaina izany: hatao arak'izany taona izany ny vola avony haloany. 53Ho toy ny mpikarama an-taona no ho fitoetrany ao aminy; ary tsy ho an-kalozana no hitondrany azy, eo imasonao. 54Raha tsy misy hanavotana azy akory, dia ho afaka amin'ny taona Jobile izy mbamin'ny zanany miaraka aminy. 55Satria amiko ny zanak'Israely no mpanompo; mpanompoko nentiko nivoaka avy any amin'ny tany Ejipta izy. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo. >