Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Nehemia

Nehemia toko 7
Fiambenana ny tanàna - Fanisana ny avy any amin'ny tany nahababoana.

       1Nony vita ny manda ka efa nalatsako ny lela vavahady, dia ny mpiandry varavarana, ny mpihira, ny levita no napetraka hiambina. 2Ary Hananì rahalahiko sy Anania lehiben'ny rova no nomeko fahefana amin'i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro izy. 3Dia hoy aho tamin'izy ireo: Aza vohana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahatongan'ny hafanan'ny masoandro, ary ny hariva dia ny mbola eo ny mpiambina no hanidiana ny vavahady sy hametrahana ny barany, ary amin'ny alina, dia hanendrena mpiambina ny mponina eto Jerosalema samy hatao amin'ny anjara toerany sy tandrifin'ny tranony avy.
       4Sady malalaka no lehibe ny tanàna, nefa vitsy ny mponina eo afovoany, sady mbola tsy voaorina indray ny trano. 5Ka nomen'Andriamanitra hevitra aho hamory ny lehibe sy ny andriambaventy mbamin'ny vahoaka, mba hakana ny isany. Ary nahita boky nanoratana ny firazanan'izay niakatra voalohany aho, ka izao no hitako voasoratra tao:
       6Ireto ny ambanivohitra avy nasesi-tany izay nentin'i Nabokodonosora, mpanjakan'i Babilona, ho babo ary niverina ho any Jerosalema sy Jodà, samy any an-tanànany avy; 7dia ireo niara-niverina tamin'i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana.
Izao no isan'ny lehilahy tamin'ny vahoakan'Israely: 8Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo, ny taranak'i Farsosa; 9roa amby fitopolo sy telon-jato, ny taranak'i Safatiasa; 10roa amby dimampolo sy enin-jato, ny taranak'i Areà; 11valo ambin'ny folo sy valon-jato sy roa arivo, ny taranak'i Fahata-Moaba, avy amin'ny taranak'i Josoe sy Joaba; 12efatra amby dimampolo sy roan-jato amby arivo, ny taranak'i Elama; 13dimy amby efapolo sy valon-jato ny taranak'i Zetoà; 14enimpolo sy fiton-jato, ny taranak'i Zakaì; 15valo amby efapolo sy enin-jato, ny taranak'i Banaì; 16valo amby roapolo sy enin-jato ny taranak'i Bebaì; 17roa amby roapolo sy telon-jato sy roa arivo, ny taranak'i Azgada; 18fito amby enimpolo sy enin-jato ny taranak'i Adonikama; 19fito amby enimpolo sy roa arivo ny taranak'i Begoaì; 20dimy amby dimampolo sy enin-jato ny taranak'i Adìna; 21valo amby sivy folo, ny taranak'i Atera, zanak'i Ezekiasa; 22valo amby roapolo sy telon-jato ny taranak'i Hasema; 23efatra amby roapolo sy telon-jato, ny taranak'i Besaì; 24roa ambin'ny folo amby zato, ny taranak'i Harefa; 25dimy amby sivifolo, ny taranak'i Gabaona; 26valo amby valopolo amby zato, ny mponina tao Betleema sy Netofa; 27valo amby roapolo amby zato ny mponina tao Anatota; 28roa amby efapolo ny mponina tao Beta-Azmota; 29telo amby efapolo sy fiton-jato ny mponina tao Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; 30iraika amby roapolo sy enin-jato, ny mponina tao Ramà sy Gabaà; 31roa amby roapolo amby zato ny mponina tao Makmasa; 32telo amby roapolo amby zato ny mponina tao Betela sy Haì; 33roa amby dimampolo ny mponina tao amin'ny Nebao anankiray; 34efatra amby dimampolo sy roan-jato sy arivo ny taranak'i Elama anankiray; 35roapolo sy telon-jato ny taranak'i Harema; 36dimy amby efapolo sy telon-jato ny zanak'i Jerikao; 37iraika amby roapolo sy fiton-jato ny zanak'i Loda sy Hadida ary Onao; 38telopolo sy sivin-jato sy telo arivo, ny zanak'i Senaà.
       39Mpisorona: telo amby fitopolo sy sivin-jato, ny taranak'Idaiasa, avy amin'ny fianakavian'i Josoe; 40roa amby dimampolo sy arivo, ny taranak'i Emera; 41fito amby efapolo sy roan-jato sy arivo, ny taranak'i Fasora; 42fito ambin'ny folo sy arivo, ny taranak'i Arema.
       43Levita: efatra amby fitopolo, ny taranak'i Josoe sy Kedmiela avy amin'ny taranak'i Odoiasa. 44Mpihira: valo amby efapolo amby zato, ny taranak'i Asafa. 45Mpiandry varavarana: valo amby telopolo amby zato, ny taranak'i Seloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Telmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobaì.
       46Natineana: ny taranak'i Sohà, ny taranak'i Hasofà, ny taranak'i Tebaota; 47ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaà, ny taranak'i Fadona; 48ny taranak'i Lebàna, ny taranak'i Hagabà; 49ny taranak'i Selmaì, ny taranak'i Hanàna, ny taranak'i Gedela, ny taranak'i Gahera, 50ny taranak'i Raaiasa, ny taranak'i Rasìna, ny taranak'i Nekodà, 51ny taranak'i Gezema, ny taranak'i Azà, ny taranak'i Faseà, ny taranak'i Besea, 52ny taranak'i Monima, ny taranak'i Nefosima; 53ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakofà; 54ny taranak'i Harhora, ny taranak'i Beslota, ny taranak'i Mahidà, ny taranak'i Harsà, 55ny taranak'i Berkosa, ny taranak'i Sisarà, ny taranak'i Temà, 56ny taranak'i Nasià, ny taranak'i Hatifà. 57Taranaky ny mpanompon'i Salomona: ny taranak'i Sotai, ny taranak'i Sofereta, 58ny taranak'i Faridà, ny taranak'i Jahalà, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Jedela, 59ny taranak'i Safatiasa, ny taranak'i Hatilà, ny taranak'i Fakereta-Asebaima, ny taranak'i Amona. 60Roa amby sivifolo sy telon-jato no tontalin'ny Natineana sy ny taranaky ny mpanompon'i Salomona.
       61Izao no nandeha niala tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adaona, ary Emera, izay tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: 62ny taranak'i Dalaiasa, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekodà, roa amby efapolo sy enin-jato. 63Ary ny tamin'ny mpisorona dia ny taranak'i Hobià, ny taranak'i Akosa, ny taranak'i Berzelaì, izay naka ho vady ny anankiray tamin'ny zanakavavin'i Berzelaì, Galaadita, ka dia nantsoina amin'ny anarany. 64Nikaroka ny taratasy vavolombelon'ny firazanany izy ireo, fa tsy nahita, ka dia nolazaina ho tsy madio, tsy mahatana ny fisoronana; 65ary noraran'ny governora tsy hihinana ny zavatra masina indrindra izy ireo, mandra-pitsangan'izay mpisorona, hanontany amin'Andriamanitra, amin'ny Orima sy ny Tomima.
       66Enipolo sy telon-jato amby roa arivo sy efatra alina no tontalin'ny fiangonana rehetra, 67afa-tsy ny mpanompony, lahy amana vavy, izay nisy fito amby telopolo sy telon-jato sy fito arivo. Nisy mpihira, lahy amana vavy, roan-jato tamin'izy ireo. 68Ary izao no nananany: soavaly enina amby telopolo sy fiton-jato, mole dimy amby efapolo sy roan-jato, 69rameva dimy amby telopolo sy efa-jato, ary ampondra roapolo sy fiton-jato sy enina arivo.
       70Maro tamin'ny loham-pianakaviana no nanao fanomezana, hanaovana ny asa. Ny governora nanome darìka volamena arivo, kopy dimampolo, akanjom-pisoronana telopolo sy diman-jato, hatao amin'ny rakitra. 71Ny sasany amin'ny loham-pianakaviana nanome darìka volamena roa alina, mina volafotsy roan-jato sy roa arivo, hatao amin'ny rakitra hanaovana ny asa. 72Ny vahoaka sisa kosa nanome darìka volamena roa alina, mina volafotsy roa arivo, ary akanjom-pisoronana fito amby enimpolo.
       73Dia toy izany no nahatafapetraka tamin'ny tanànany avy ny mpisorona sy ny levita, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, ny olona amin'ny ankapobem-bahoaka, ny Natineana, ary Israely rehetra. >