Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 18
Fisaorana an'Andriamanitra noho ny fanafahany tamin'ny fahavalo.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Salamon'ilay mpanompon'ny Tompo, Davida, izay nanao ny tenin'izao tonon-kira izao tamin'ny Tompo, tamin'ny andro nanafahan'ny Tompo azy tamin'ny fahavalony rehetra, sy tamin'ny tanan'i Saola. Hoy izy:
       2Tiako hianao, ry Iaveh heriko!
       3Iaveh, haram-batoko, mandako, mpanafaka ahy,
Andriamanitro, vatolampiko izay hahitako fialofana,
ampingako, tandro-pamonjena ahy, trano mimandako!
       4Niantso an'izay mendrika hoderaina, an'ny Tompo, aho,
dia voavonjy tamin'ny fahavaloko.
       5Nanodidina ahy ny fatoram-pahafatesana;
nampitahotra ahy ny riak'i Beliala,
       6nihodidina tamiko ny fatoran'ny Seoly;
ary latsaka teo anatrehako ny fandrika haraton'ny fahafatesana.
       7Niantso an'ny Tompo tao anatin'ny fahoriako aho,
ary nitaraina tamin'Andriamanitro aho;
ka reny tany an-tempoliny ny feoko;
tonga tao an-tsofiny ny fitarainako teo anatrehany.
       8Nihozongozona sy nihorohoro ny tany;
nihararetra ny fanambanin'ny tendrombohitra;
ka ireo no nihozongozona dia izy io no tezitra;
       9nisy setroka nisavoana avy ao am-bavorony,
sy afo mandevona nivoaka avy any am-bavany;
ary vainafo midedadeda nipoitra avy eo aminy.
       10Naletsiny ny lanitra dia nidina izy;
rahona matevina no teo ambanin'ny tongony.
       11Nitaingina Kerobima izy dia nanidina;
nanidina nisononoka teo ambonin'ny ela-drivotra.
       12Ny aizina no nataony fitoerany mangingina, ny lainy manodidina azy
dia rano maizina sy rahona manjombona.
       13Niantoraka avy amin'ny fahazavana nialoha azy ny rahona
izay nitondra havandra mbamin'ny vainafo mivaivay.
       14Nampikotrokotroka tany an-danitra Iaveh,
nampanakoako ny feony ny Avo indrindra;
dia nisy havandra mbamin'ny vainafo mivaivay!
       15Nandefa ny zana-tsipìkany izy ka nampiely azy ireo;
nataony maro ny varany, ka nampifanaritaka an'ireny izy.
       16Dia niseho tamin'izay ny mason-drano,
niposaka ny fanambanin'ny tany,
noho ny teny mafy nataonao, ry Iaveh,
sy noho ny fifofofofon'ny rivotry ny vavoronao.
       17Naninjitra ny tànany avy any ambony izy nandray ahy,
nisarika ahy avy tamin'ny rano be izy.
       18Nanafaka ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy,
dia tamin'izay nankahala ahy, fony izy ireo mahery noho izaho.
       19Nosovohin'ireny aho tamin'ny andron'ny fahoriako,
fa Iaveh kosa no mpanohana ahy tamin'izay.
       20Nataony amin'ny malalaka aho,
novonjeny aho satria nankasitrahany.
       21Novalian'ny Tompo aho araka ny fahamarinako,
novaliany araka ny fahadiovan'ny tanako.
       22Fa nanaraka ny lalan'ny Tompo aho,
ary tsy mba nanota hialako tamin'ny Andriamanitro.
       23Ny fitsarany rehetra dia teo anatrehako,
ny lalàny koa tsy nariako lavitra ahy.
       24Tsy nanan-tsiny taminy aho;
ary nitandrin-tena tamin'ny haratsiako.
       25Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Iaveh,
araka ny hadiovan'ny tànako teo imasony.
       26Miseho ho tsara hianao amin'izay tsara;
miseho ho marina hianao amin'izay marina;
       27miseho ho madio hianao amin'izay madio,
fa amin'izay manao an-kafetsena dia anaovanao an-kafetsena koa.
       28Fa ny vahoaka voaetry, vonjenao,
ary ny misolanandrana kosa aetrinao.
       29Eny, hianao no mampirehitra ny faniloko;
Iaveh Andriamanitro no manazava ny aiziko.
       30Raha ombanao aho, dia mirotsaka amin'ny antoko-miaramila mitam-piadiana;
omban'ny Andriamanitro aho mitsambikina mihoatra ny manda.
       31Andriamanitra... lavorary ny làlany;
azo antoka ny tenin'ny Tompo,
ampinga izy ho an'izay rehetra mifefy aminy.
       32Fa iza moa no Andriamanitra afa-tsy Iaveh ihany?
ary zovy no vatolampy afa-tsy ny Andriamanitsika?
       33Dia ilay Andriamanitra mampisikina hery ahy,
mandavorary ny làlako,
       34mampanahaka ny tongotro amin'ny an'ny serfavavy,
mampijoro ahy any amin'ny fitoerako avo;
       35mampianatra ny tànako hiady izy,
ka ny sandriko manenjana tsipìka varahina.
       36Ny ampingan'ny famonjenao nomenao ahy;
ny tànanao ankavanana manohana ahy;
ary ny hamoram-ponao no mahalehibe ahy.
       37Manalalaka ny dian-tongotro eo ambaniko hianao,
ka tsy mangozohozo ny tongotro.
       38Manenjika ny fahavaloko aho, ka mahatratra azy,
ary tsy miverina aho, raha tsy efa nataoko lany ritra ireny.
       39Atontako izy, dia tsy afa-mifongatra
dia lavo ao ambanin'ny tongotro.
       40Mampisikina hery ahy ho amin'ny ady hianao,
folahinao ao ambaniko ny rafilahiko rehetra.
       41Ireo fahavaloko... Ataonao miamboho ahy izy ireo;
ka aringako izay mankahala azy.
       42Mitaraina ireny fa tsy misy mpamonjy;
miantso an'ny Tompo fa tsy valiany akory.
       43Torotoroiko tahaka ny vovoka entin'ny rivotra izy;
ary ataoko mafafa tahaka ny fotaka eny an-dalam-be.
       44Manafaka ahy amin'ny fikomian'ny vahoaka hianao,
ady manandratra ahy ho lohan'ny firenen-tsamihafa;
vahoaka tsy fantatro avy no manompo ahy koa.
       45Vao mandre izy dia manoa ahy;
ny zanaky ny hafa firenena dia mandoka ahy.
       46Ketraka ny zanaky ny hafa firenena,
ialany amin-kovitra ny trano mimandany.
       47Ho velona anie Iaveh, ary hisaorana anie ny vatolampiko!
Hankalazaina anie ny Andriamanitry ny famonjeko,
       48dia Andriamanitra izay mpanao famaliana ho ahy,
mampanaiky ahy ny firenena,
       49manafaka ahy amin'ny fahavaloko.
Eny manandratra ahy ho ambonin'ny rafilahiko hianao,
mamonjy ahy amin'ny olona mpanao an-keriny.
       50Noho izany dia hidera anao aho, ry Iaveh, eo amin'ny firenena,
hihira ho an'ny voninahitry ny anaranao aho.
       51Manao famonjena mahagaga ho an'ny mpanjaka voatendriny izy,
mamindra fo amin'izay voahosony izy,
dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay. >