Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 78
Filazana ny hatsaram-pon'Andriamanitra tamin'Israely araka ny tantarany - Ny tsy fahaiza-mankasitraka nasehon'ny vahoaka voafidy.

       1Fihirana nataon'i Asafa.

Henoy ny fampianarako, ry vahoakako,
atongilano amin'ny tenin'ny vavako, ny sofinao.
       2Hiloa-bava hilaza oha-teny aho,
hamoaka ny zava-miafina tamin'ny fahataloha aho.
       3Izay efa renay sy nianaranay,
izay efa nambaran'ny razantsika taminay,
       4dia tsy mba afeninay amin'ny zanany.
Fa holazainay amin'ny taranaka ho avy ny fiderana an'ny Tompo,
mbamin'ny heriny amam-pahagagana nataony.
       5Nametraka fitsipika teo amin'i Jakoba izy,
nanisy lalàna amin'Israely;
ka ny razantsika nasainy
hampianatra izany amin'ny zanany,
       6mba ho fantatry ny taranaka ho avy,
dia ny zaza mbola hateraka sy hiposaka,
ka hotantarain'izy ireo indray izany, amin'izay zanany.
       7Amin'izany dia hametraka ny fitokiany amin'Andriamanitra izy,
tsy hohadinoiny ny asan'Andriamanitra,
sy hotandremany ny didiny;
       8dia tsy hanahaka ny razany
izay taranaka maditra sy miodina,
taranaka manana fo mivadibadika,
sy fanahy tsy miraikitra amin'Andriamanitra.
       9Ireo taranak'i Efraima, mpandefa tsipìka mahay,
dia niamboho tamin'ny andro niadiana;
       10tsy nitandrina ny faneken'Andriamanitra,
nandà tsy handeha araka ny lalàny,
       11nanadino ny zava-mahagaga nasehony azy ireo.
       12Dia nanao fahagagana teo anatrehan'ny razany izy,
tany amin'ny tany Ejipta, tao an-tsahan'i Tanisa,
       13nampisaraka ny ranomasina hampandehanany azy ireo;
nitana ny rano mitsangana toy ny antontan-javatra miavosa.
       14Nitarika azy tamin'ny rahona nony andro,
ary tamin'ny afo mazava mandritra ny alina.
       15Namaky ny vatolampy tany an'efitra,
dia nomeny hosotroiny toy ny rano migorodana.
       16Nampiboiboika sakeli-drano tamin'ny vatolampy izy,
dia nampandeha rano mandriaka be.
       17Nefa izy ireo mbola nanohy ny nanota taminy,
sy nikomy tamin'ny Avo indrindra tany an'efitra.
       18Naka fanahy an'Andriamanitra tao am-pony izy ireo,
nangataka hanina araka ny fitsiriritany.
       19Niteny nanohitra an'Andriamanitra izy nanao hoe:
Hahavoatra latabatra atý an'efitra va Andriamanitra?
       20Indro efa nikapoka ny vatolampy izy dia nandeha ny rano,
ary nibosasaka ny ranon-driaka;
ho azony atao koa va ny manome mofo
na manome hena ho an'ny vahoakany?
       21Nahare izany Iaveh ka tezitra,
ka nisy afo nirehitra namely an'i Jakoba,
ary nisy hatezerana nipoitra namely an'Israely,
       22satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo,
ary tsy natoky ny famonjeny.
       23Kanefa nandidy ny rahona any ambony izy,
ary nanokatra ny varavaran'ny lanitra.
       24Nandatsaka mana teny aminy hamelona azy izy,
ary varin'ny lanitra no nomeny azy.
       25Dia samy nihinana ny mofon'ny mahery izy;
nandefa hanina taminy izy, ka nataony voky izy ireo.
       26Nampifofofofo ny rivotra avy atsinanana teny an-danitra izy,
nitarika ny rivotra avy atsimo tamin'ny heriny izy;
       27dia nandatsaka hena, toy ny vovoka, teny aminy,
sy vorona manana elatra hoatry ny fasiky ny ranomasina.
       28Nalatsany teny afovoan'ny tobiny ireny
manodidina ny lainy.
       29Dia nihinana izy ireo, ka nivoky loatra;
nomen'Andriamanitra azy izay niriny.
       30Raha mbola tsy nanarana ny fahalianany izy ireo,
sady mbola teo am-bavany ny haniny,
       31dia nihatra tamin'izy ireo ny hatezeran'Andriamanitra;
nojanjanany ho faty ireo nivoky indrindra,
naripany koa ny zatovolahin'Israely.
       32Taorian'izany rehetra izany, mbola nanota ihany izy ireo,
ka tsy nino ny fahagagana nataony.
       33Ka nataony levona toy ny fofon'aina ny androny,
ary notaperiny tampoka ny taonany.
       34Nony nasiany tamin'ny fahafatesana izy ireo vao nitady azy,
niverina izy ka dodona hahita an'Andriamanitra indray;
       35nahatsiaro fa Andriamanitra no vatolampiny,
ary ny Avo indrindra no mpanavotra azy.
       36Kanjo namitaka azy tamin'ny teniny izy ireo,
ary nandainga taminy ny lelany;
       37fa ny fony tsy mba niorina taminy;
izy ireo tsy nitandrina ny fanekeny.
       38Mamindra fo anefa izy;
mamela ny fahotana ary tsy mandringana;
nanindry ny hatezerany matetika,
ary tsy nanarana ny fahavinirany rehetra.
       39Notsarovany fa izy ireo dia nofo ihany,
fofon'aina mandalo dia tsy miverina intsony.
       40Impiry akory moa izy ireo no niodina taminy tany an'efitra,
nampahatezitra azy tany amin'ny tany mangingina!
       41Naka fanahy an'Andriamanitra tsy an-kijanona izy ireo,
ary nihatsy an'ilay Masin'Israely!
       42Tsy tsaroany intsony ny heriny,
ny andro nanafahany azy tamin'ny mpampahory,
       43izay nanehoany ny fahagagany tany Ejipta,
ny asany mahagaga tany an-tsahan'i Tanisa.
       44Nanova ny oniny ho ra izy,
ka tsy azony nosotroina ny reniranony.
       45Nalefany hamely azy ireo ny moka izay nihinana azy,
ary ny sahona izay nahafaty azy.
       46Natolony ho an'ny valala ny vokatry ny taniny,
dia ho an'ireny andiany marobe, ny vokatry ny asany.
       47Nolevoniny tamin'ny havandra ny voalobony,
ary tamin'ny vongan-kavandra ny aviaviny.
       48Nafoiny ho an'ny havandra ny biby fiompiny,
ary hoasian'ny varatra ny andiam-bibiny.
       49Nalefany hamely azy ny afon'ny fahatezerany,
dia ny fahavinirana, fisafoahana, ary fampahoriana,
tafik'anjely mitondra loza avokoa.
       50Nanampatra ny fahatezerany rehetra izy,
ka tsy namonjy ny fanahin'izy ireo tamin'ny fahatatesana,
nanolotra ny ain'izy ireo tamin'ny fandringanana.
       51Namely ny lahimatoa rehetra tany Ejipta izy,
dia ny santatry ny fahatanjahana tao an-dain'i Kama.
       52Nampandeha toy ny ondry, ny vahoakany,
nentiny tany an'efitra toy ny andiam-biby fiompy.
       53Notarihiny tamim-pahalalana izy ireo, ka tsy nanan-java-mahatahotra,
ary ny fahavalony kosa natelin'ny ranomasina.
       54Nentiny izy ho tonga hatrany an-tsisin-taniny masina,
hatrany an-tendrombohitra azon'ny tànany ankavanana.
       55Noroahiny teo anatrehan'izy ireo ny firenena,
dia nozarainy ho azy ireo tamin'ny filokana ny zara lovany,
ary nampitoeriny tao an-dainy ny fokon'Israely.
       56Na dia izany aza, mbola naka fanahy sy nihantsy an'Andriamanitra Avo indrindra ihany izy ireo,
ka tsy nitandrina ny didiny.
       57Fa niodina sy nivadika toy ny razany izy ireo,
nibirioka toy ny tsipìka mandainga.
       58Nampahatezitra azy, tamin'ny fitoerana avony;
nampahasaro-piaro azy, tamin'ny sampiny.
       59Tezitra Andriamanitra nandre izany,
tonga tsy tiany mainty Israely.
       60Tsy nankasitrahany ny fonenana tao Silao,
dia ny lay izay nonenany tao amin'ny olombelona.
       61natolony ho babo ny heriny;
ary ho eo an-tanan'ny fahavalo ny fiandrianany.
       62Nafoiny ho an'ny sabatra ny vahoakany,
ka tezitra tamin'ny lovany izy.
       63Nolevonin'ny afo ny zatovolahiny,
ary tsy nahare ny hiram-panambadiana ny zatovovaviny.
       64Lavon'ny sabatra ny mpisorony,
ary tsy nigogogogo ny mpitondratena tany aminy.
       65Nifoha, tahaka ny olona natory, ny Tompo,
sahala amin'ny mpiady mahery leon-divay.
       66Dia nasiany avy eo aoriana ny fahavalony,
ka nataony afa-baraka mandrakizay.
       67Tsy tiany kosa anefa ny lain'i Josefa,
ary nariany ny fokon'i Efraima.
       68Fa ny fokon'i Jodà no nofidiny,
dia ny tendrombohitr'i Siona izay efa tiany.
       69Dia naoriny ny fitoerany masina, toy ny havoana manakatra ny lanitra,
tahaka ny tany naorina ho mandrakizay.
       70Nifidy an'i Davida mpanompony izy,
ary nanesotra azy any am-balan'ny ondry;
       71naka azy teny am-piandrasana reniondry,
mba hiandry an'i Jakoba vahoakany,
sy Isarely lovany.
       72Dia nitarika azy araka ny fahitsian'ny fony, Davida,
ary nitondra azy tamin'ny tànana kinga. >