Boky Voalohan'ny Makabeo

Toko faha-11

1 Namory miaramila tsy tambo isaina hoatra ny fasika eny amoron-dranomasina sy sambo maro koa ny mpanjakan'i Ejipta, ka nitady hahazo an-kafetsena ny fanjakan'i Aleksandra, hakambana amin'ny fanjakany.

2 Dia nandroso ho any Siria izy, nanao tenim-pihavanana. Novohain'ny mponina teo anoloany ny tanàna ary nirohotra hitsena azy izy ireo, fa nodidian'i Alksandra hitsena azy noho ny maha-rafozany. 3 Isaky ny tafiditra amin'ny tanàna anankiray anefa Ptolemea mametraka miaramila hiambina an'io. 4 Nony mby teo akaikin'i Azota izy, nasehon'ny mponina azy ny tempolin'i Dagona may, ny tanàna mbamin'ny manodidina azy rava; ny faty maro nihahaka; ny sisan'ireo nodorana tamin'ny ady nangoniny hiavosa teny amin'ny làlana; 5 ary notantarainy tamin'ny mpanjaka ny nataon'i Jonatasa mba hankahalany an'io; nangina anefa ny mpanjaka. 6 Nankao amin'ny mpanjaka tao Jope Jonatasa hanome haja azy; nifampiarahaba izy ireo, dia nandry tao. 7 Nanatitra ny mpanjaka hatreo amin'ny ony atao hoe Eleotera Jonatasa, vao niverina ho any Jerosalema. 8 Lasan'i Ptolemea mpanjaka tamin'izany ny tanàna amoron-dranomasina, hatramin'i Seleokia ao amoron'ny ranomasina; ary nihevitra zava-mamohetra amin'i Aleksandra izy.

9 Nandefa ambasadaoro ho any amin'i Demetriosa mpanjaka izy hilaza aminy hoe: Avia, hanao fanekena isika fa homeko ho vadinao ny zanako vavy novinadin'i Aleksandra, dia hanjaka eo amin'ny fanjakan-drainao hianao. 10 Nanenenako ny nanome azy ny zanako vavy, satria nitady hahafaty ahy izy. 11 Naniry hahazo ny fanjakany izy no nanivaiva azy toy izany. 12 Dia notsoahany tokoa ny zanany vavy ka nomeny an'i Demetriosa; hatramin'izay dia tafasaraka tamin'i Aleksandra izy, sady nitranga am-pahibemaso ny fifankahalany. 13 Niditra ny tanàna Antiokia Ptolemea, ka nanao ny satro-panjakan'i Asia, ka satro-panjakana roa no indray nataony tamin'ny lohany, dia ny an'i Ejipta sy ny an'i Asia. 14 Tany Silisia Aleksandra tamin'izany andro izany, satria nikomy ny mponina tamin'izany faritany izany. 15 Vao nandre Aleksandra fa hoe navadiky ny rafozany, dia nandroso hamely azy: kanjo nalahatr'i Ptolemea mpanjaka kosa ny tafiny, dia nandroso hikatroka aminy tamin'ny tafika lehibe izy, nataony vaky nandositra. 16 Nandisotra tany Arabia Aleksandra, hitady fialofana any, ka nandresy kosa Ptolemea mpanjaka. 17 Kanjo notapahin'i Zabdiela Arabo ny lohan'i Alksandra, dia nampitondrainy ho any amin'i Ptolemea. 18 Hateloana taorian'iany, dia maty Ptolemea mpanjaka, ka novonoin'ny mponina ny Ejipsiana tao amin'ny tanàna mimanda. 19 Ary Demetriosa no tonga mpanjaka tamin'ny taona fahafito amby enimpolo amby zato. 20 Tamin'izany andro izany, novorin'i Jonatasa ny olona teo amin'i Jodea haka ny trano mimandan'i Jerosalema ary nanangana milina fiadiana betsaka izy, hamelezana azy.

21 Tamin'izay nisy lehilahy vitsivitsy, mankahala ny fireneny, nandeha nankany amin'i Demetriosa mpanjaka niampanga an'i Jonatasa taminy hoe: Manao fahirano ny trano mimanda. 22 Nahatezitra an'i Demetriosa ny nitantarana izany, ka vao nandre izany izy dia niezaka faingana nankany Ptolemaisa, sy nanoratra tamin'i Jonatasa hitsahatra tsy hanao fahirano ny trano mimanda sy ho tonga miaraka amin'izay hanatona azy any Ptolemaisa mba hidinika aminy. 23 Nony nahazo izany taratasy izany Jonatasa dia nodidiany hotohizana ny fahirano, ary nifidy loholon'Israely vitsivitsy sy mpisorona maromaro hiaraka aminy izy, dia nanao vy very. 24 Naka volamena sy volafotsy ary lamba ama-panatitra hafa betsaka izy, dia nankany amin'ny mpanjaka any Ptolemaisa ka noraisiny tsara. 25 Nisy olona sasany ratsy fanahy iray firenena aminy, nanao fitarainana namely azy; 26 toy ny nataon'ny mpanjaka talohany ihany no nataon'ny mpanjaka taminy: nofenoiny voninahitra teo anatrehan'ny sakaizany rehetra izy; 27 naraikiny ho azy ny fiandrianan'ny mpisorona lehibe sy ny fiamboniana rehetra nomena azy taloha, ary nasainy nosoratana ho isan'ireo filohan'ny sakaizany izy. 28 Nangataka tamin'ny mpanjaka Jonatasa hanafaka an'i Jodea sy ireo faritany telo amin'i Samaria, amin'ny hetra rehetra, dia hanome talenta telon-jato izy ho valin'izany. 29 Neken'ny mpanjaka izany, ka izany rehetra izany, dia nanoratany taratasy ho an'i Jonatasa toy izao: 30 Demetriosa mpanjaka miarahaba an'i Jonatasa havany sy ny firenen'ny Jody.

31 Indro alefanay aminareo ny kopian'ny taratasy milaza ny aminareo; nosoratanay ho an'i Lastenesa havanay, mba hahalalanareo azy. 32 Demetriosa mpanjaka miarahaba an'i Lastenesa rainy! 33 Izahay dia nanapa-kevitra ny hanisy soa ny firenen'ny Jody, izay sakaizanay, sy manao ny rariny aminay, noho ny fitiavana nasehony taminay. 34 Ankatoavinay ho azy ireo ny faritanin'i Jodea sy ny faritany telo nesorina tamin'i Samaria hakambana amin'i Jodea, dia Efraima, Lida, Ramataima, mbamin'ny tany rehetra momba azy; ho fanambinana an'izay rehetra mandeha hanatitra sorona any Jerosalema no hahafoizanay izany, ho solon'izay naloany ho an'ny mpanjaka teo aloha, isan-taona, avy amin'ny vokatry ny tany amam-boankazo. 35 Miantomboka izao mason'andro anio izao, ny zavatra hafa rehetra fandoany ho anay, na amin'ny hetra amam-pahafolon-karena anjaranay na amin'ny farihy fakan-tsira aman-tsatan'andriana tsy maintsy aloany aminay, 36 dia afoinay ho azy daholo. Tsy azo anovana izao soa nomena azy izao, amin'ny sisa, na oviana na oviana. 37 Koa ankehitriny, aza diso ny manao kopian'ity didy ity, halefa any amin'i Jonatasa sy hapetraka amin'ny toerana miharihary, any an-tendrombohitra masina. 38 Nony hitan'i Demetriosa mpanjaka fa nandry fahizay, teo anoloany, ny tany, ary tsy nisy fanoherana horeseny intsony, dia nalefany hody any an-tokantranony avy ny miaramilany rehetra, afa-tsy ireo miaramila hafa firenena nalainy tany amin'ny nosim-pirenena; ka tonga fahavalony avokoa ny miaramilan-drazany rehetra.

39 Trifona, izay nomba an'i Aleksandra taloha, kosa, nony nahita fa nimonomonona tamin'i Demetriosa avokoa ny miaramila, dia nandeha nankany amin'i Emalkoela Arabo,izay nitaiza an'i Antiokosa, zanak'i Aleksandra mbola tanora: 40 namoritra azy hanolotra an'ilaikely aminy, hampanjakainy handimby an-drainy; nitantara taminy izay rehetra nataon'i Demetriosa mbamin'ny fankahalan'ny miaramilany azy; naharitra andro maro no nitoerany tao. 41 Naniraka ho any amin'i Demetriosa mpanjaka Jonatasa nangataka ny hanalany ny miaramila izay tao amin'ny trano miamandan'i Jerosalema sy tamin'ireo trano mimanda hafa any Jodea, fa nandrafy ady tamin'Israely ireo.

42 Ka izao no nasain'i Demetriosa havaly an'i Jonatasa: Tsy izany ihany no hataoko ho anao sy ho an'ny firenenao, fa iriko ny hameno voninahitra anao sy ny firenenao, raha vantany vao misy ahazoako manao izany. 43 Koa ankehitriny dia mety ny andefasanao miaramila hamonjy ahy, fa lasa nitsoaka avokoa ny miaramilako. 44 Dia miaramila telo arivo izay mahery indrindra no nalefan'i Jonatasa ho any aminy, tany Antiokia; nanatona ny mpanjaka ireo ka faly io tamin'ny fahatongavany. 45 Nivory tao anatin'ny tanàna ny mponina tao an-tanàna, nisy roa alina sy iray hetsy, nitady hamono ny mpanjaka. 46 Ny mpanjaka nialoka tao an-dapa; ary ny mponina nitana ny lalam-ben'ny tanàna sy efa nanomboka hiady. 47 Fa nantsoin'ny mpanjaka tamin'izay ny Jody hamonjy azy, ka indray nivory nanodidina azy aloha ireo, vao indray nihahaka namakivaky ny tanàna, ka sahabo ho iray hetsy no matiny tao androtr'izay; 48 nodorany ny tanàna, ary babo be dia be no azony tamin'izay andro izay, ary voavonjiny ny mpanjaka. 49 Nony hitan'ny mponina fa voatanan'ny Jody, azony anaovana izay tiany ny tanàna, dia niraviravy tànana izy ka nandefa fitarainana tamin'ny mpanjaka, hoe: 50 Mangataka fihavanana izahay, ary aoka ny Jody mba hitsahatra tsy hiady aminay sy amin'ny tanàna.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.091