Boky Voalohan'ny Makabeo

Toko faha-4

1 Nitondra miaramila dimy arivo Gorjiasa, sy mpitaingin-tsoavaly voafantina arivo,

2 ka niainga alina hanatona ny tobin'ny Jody sy hamely azy tampoka; ny miaramila avy amin'ny trano miamandan'i Siona no nitari-dàlana azy. 3 Nony nandre izany Jodasa dia niainga izy sy ireo lehilahy mahery, hamely ny tafiky ny mpanjaka izay ao Emaosa, 4 fony mbola tafaely tany ivelan'ny toby ny miaramila. 5 Dia tonga tamin'ny alina, tao an-tobin'ny Jodasa, Gorjiasa, nefa tsy nahita olona, ka lasa nikaroka azy ireo tany an-tendrombohitra, fa hoy izy: nandositra antsika izy ireo. 6 Vao nipoaka ny andro, dia niseho teo amin'ny tany lemaka Jodasa nitondra miaramila telo arivo; izy ireo anefa tsy mba nanana izay fitaovana niriny, na ny hiarovany tena na ny hamelezany. 7 Raha nahita ny tobin'ny firenena voaro mafy izy ireo, ny miaramila misarona amin'ny fiarovan-tratra, ny miaramila an-tsoavaly misafo eny manodidina azy, izay samy zatra ady avokoa, 8 dia hoy Jodasa tamin'ireo miaramila nomba azy: Aza matahotra izay hamaroan'ireo, na mivadi-po amin'izay famelezany, 9 fa tsarovy ny namonjena ny razantsika tao amin'ny ranomasina Mena, fony izy nenjehin'i Faraona nomban-tafika lehibe. 10 Koa ankehitriny miantsoa mitaraina amin'ny lanitra isika, ary matokia fa hamindra fo amintsika izy, hahatsiaro ny fanekeny tamin'ny razantsika ary handrava io tafika io anio eo imasontsika izy; 11 dia ho fantatry ny firenena rehetra fa manana olon-kanafaka sy hamonjy azy Israely. 12 Tamin'izay nanopy ny masony ireo hafa firenena, ka nahatazana azy ireto tamy hamely azy,

13 dia nivoaka ny toby hiady. Notsofin'ireo nomba an'i Jodasa niaraka tamin'izay, ny trompetra; 14 dia rafitra ny ady, ka resy ny firenena sy nandositra teny amin'ny tany lemaka, 15 lavon-tsabatra avokoa ny vody làlana, ary nenjehin'ny Jody hatrany Gazara, sy hatrany amin'ireo tany lemak'i Jodea sy Azota ary Jamnia, ka nahafatesany efa ho telo arivo lahy. 16 Izay Jodasa sy ny tafiny, vao niverina nijanona tsy nanenjika intsony, ary hoy izy tamin'ny vahoaka: 17 Aza liana ny hamabo hianareo, fa mbola misy ady miandry antsika. 18 Ato an-tendrombohitra akaikintsika ato izao Gorjiasa sy ny miaramilany, ka tohay mafy aloha ny fahavalontsika, reseo izy, vao izay no hahazo maka ny babony tsy aman-tahotra hianareo. 19 Mbola miteny eo Jodasa no indro niseho ny antoko-miaramilan'i Gorjiasa nivoaka avy ao an-tendrombohitra. 20 Hitan'ireo fa ny namany nandositra, ny toby nodoran'ny Jody, satria tazana ny setroka maneho izay natao. 21 Raiki-tahotra mafy izy nahita izany; nony tazany koa amin'izay ny tafik'i Jodasa, nilahatra teo amin'ny tany lemaka, voaoman-kiady, 22 dia nandositra any amin'ny Filistina avokoa izy rehetra. 23 Fa Jodasa kosa niverina nandraoka ny babo tao an-toby, ka volamena sy volafotsy betsaka mbamin'ny lamba jaky volomparasy sy jaky mena mangatrakatraka ary harem-bevava no nentiny. 24 Hira no nataony nony nody; fiderana ny Tompo no nasondrony ho any an-danitra: Fa tsara izy, ary maharitra mandrakizay ny famindram-pony. 25 Nahazo famonjena lehibe Israely tamin'izany andro izany. 26 Nilaza ny nanjo rehetra tamin'i Lisiasa ireo hafa firenena izay afa-nandositra,

27 ka nalahelo sady kivy io, nony nandre izany vaovao izany, fa ny fikasany hamely an'Israely maty afo, ary ny didin'ny mpanjaka tsy tanteraka. 28 Tamin'ny taona manaraka, namory tafika iray indray Lisiasa, miaramila an-tongotra voafantina enina alina, ary an-tsoavaly dimy arivo, ho enti-mandresy ny kirin'ny Jody. 29 Dia nandroso nankany Jodea izy ireo, ka niorin-toby teo akaikin'i Betorona. Ary nandeha hanohitra azy Jodasa, nitarika miaramila iray alina. 30 Nony nahita ity tafika mahatahotra izy, dia nivavaka nanao hoe: Ry mpanafaka an'Israely ô, isaorana hianao, hianao ilay nanorotoro ny herin'ilay lehilahy goavana be, tamin'ny tànan'i Davida mpanomponao, sy nanolotra ny tobin'ny Filistina teo an-tànan'i Jonatasa, zanak'i Saola, sy ny dekany. 31 Fiazo eo an-tànan'Israely vahoakanao io tafika io; ary aoka hifanaritaka izy ireo mbamin'ny miaramilany an-tongotra sy an-tsoavaly. 32 Ataovy raiki-tahotra izy, ketraho ny hasahiany be ebo; ary aoka ny fahareseny hampikorontana azy. 33 Ataovy lavon'ny sabatr'ireto tia anao izy ireo, ary aoka izay rehetra mahalala ny anaranao hanao hira fiderana anao avokoa. 34 Dia natombok'izy ireo ny ady, ka nisy dimy arivo lahy tamin'ny tafik'i Lisiasa no niampatra teo anoloan'ny Jody. 35 Nony hitan'i Lisiasa ity fiparitaky ny tafiny, sy izato fahasahian'ny miaramilan'i Jodasa, izay nitomban-ko velona na ho faty amim-boninahitra, dia nody ho any Antiokia izy, ka naka miaramila tamin'ny hafa firenena; ny hiverina ho any Jodea indray no nampoiziny rahefa nampitomboiny ny miaramilany. 36 Ary hoy kosa Jodasa sy ireo rahalahiny: Efa resy ity ny fahavalontsika, ka ndeha amin'izao hiakatra hanadio ny tempoly sy hitokana azy indray.

37 Dia nivory ny tafika manontolo, ka niakatra ho any an-tendrombohitra Siona. 38 Nony hitan'izy ireo ity fitoerana masina foana, ny otely voaloto, ny varavarana may, ny hazo madinika maniry tao amin'ny kianja, toy ny anaty ala na eny an-tendrombohitra, ary ny efitrano voarava, dia 39 norovitiny ny fitafiany, nigogogogo tamim-pisaonana mafy izy, nohosenany lavenona ny lohany, 40 nahohony tamin'ny tany ny tarehiny, ary raha niara-naneno nikarantsana ny trompetra, dia nandefa fitarainana tamin'ny lanitra izy ireo. 41 Tamin'izay, dia nakan'i Jodasa antokony iray ny foloalindahy hiady amin'ny Siriana tao amin'ny trano mimanda mandra-panadio ny fitoerana masina. 42 Rahefa izany, nifidy mpisorona tsy manan-tsiny, miraiki-po amin'ny lalàn'Andriamanitra izy, 43 dia nodiovin'izy ireo ny fitoerana masina, ary notateriny any am-panarian'ondana ny vato voaloto. 44 Nifampihevitra ny amin'izay tokony hanaovana ny otelin-tsorona dorana izay efa voaloto, 45 ka nahita hevitra tsara izy, dia ny handrava an'io, fandrao hahatonga fahafaham-baraka ho azy, noho izy efa voaloton'ny jentily. Dia noravany ny otely, 46 ary napetrany teo amin'ny tendrombohitry ny tempoly amin'ny fitoerana mety tsara ny vato, mandra-pahatongan'izay mpaminany, hanapaka izay tokony hanaovana azy. 47 Dia naka vato tsy voapaika, araka ny lalàna, izy ireo ary nanangana otely anankiray vaovao, araka ny marik'ilay taloha. 48 Naoriny indray ny fitoerana masina mbamin'ny atin'ny tempoly, ary nohamasininy ny kianja. 49 Nanao fanaka masina vaovao indray izy; dia napetrany tao amin'ny tempoly indray ny fanaovan-jiro, ny otely fandoroan-java-manitra, ny latabatra. 50 Nodorany hanetona eo ambony otely ny emboka, nampirehetiny ny lalampy teo amin'ny fanavoan-jiro, ary notsilovin'ireo ny tempoly.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1035