Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 119
Fiderana ny lalàn'Iaveh.

       1ALEPH
Sambatra ny tsy manan-tsiny amin'ny lalany,
izay mandeha araka ny lalan'ny Tompo.
       2Sambatra izay mitana ny fampianarany;
izay mitady azy amin'ny fony rehetra,
       3tsy mba manao ratsy,
fa mandeha eo amin'ny làlany.
       4Efa namoaka ny didinao hianao;
mba hitandreman'ny olona azy tsara.
       5Enga anie ka ho voahitsy ny làlako,
mba hitandremako ny didinao!
       6Dia tsy hahazo henatra aho,
mijery ny didinao rehetra.
       7Hidera anao amin'ny hitsim-poko aho,
amin'ny fianarana ny didin'ny fahamarinanao.
       8Sitrako ny mitandrina ny didinao:
aza dia ilaozanao tokoa aho.
       9BETH
Hataon'ny zatovo ahoana no fahatonga ny làlany ho madio?
Ny fitandremany tena araka ny teninao.
       10Mitady anao amin'ny foko rehetra aho;
aza avela hania lavitra ny didinao.
       11Tehiriziko miafina ato am-poko ny teninao,
mba tsy hanotako aminao.
       12Isaorana anie hianao, ry Iaveh!
Ampianaro ny didinao aho.
       13Ny molotro no amisavisako
ny fitsipika rehetra naloaky ny vavanao.
       14Ny manaraka ny fampianaranao dia hahazoako fifaliana
toy ny hananako ny harena rehetra.
       15Sitrako ny misaintsaina ny didinao,
sy ny mahira-maso amin'ny làlanao.
       16Ataoko fifaliana ho ahy ny làlanao;
tsy hohadinoiko mandrakizay ny teninao.
       17GHIMEL
Anehoy hatsaram-po ny mpanomponao mba ho velona aho,
ka hitandrina ny teninao.
       18Sokafy ny masoko mba hahitako
ny zava-mahagaga ao amin'ny lalànao.
       19Vahiny aho eto an-tany:
aza afenina ahy ny didinao.
       20Ny fanahiko torotoron'ny faniriana
izay mampitodika azy lalandava any amin'ny didinao.
       21Mandrahona ny mpiavonavona hianao,
dia ireo olom-boaozona, izay mania lavitra ny didinao.
       22Halaviro ahy ny henatra amam-panesoana,
fa mitandrina ny fampianaranao aho.
       23Na dia mipetraka aza ny mpanapaka sy miteny mamely ahy,
mbola hisaintsaina ny lalànao ihany ny mpanomponao.
       24Eny, ny fampianaranao no fahafinaretako,
izy no olona mpanolo-tsaina ahy.
       25DALETH
Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko;
velomy indray aho araka ny teninao.
       26Naposako anao ny làlako, dia hoy ny navalinao ahy:
Ampianaro ny lalànao aho.
       27Ampahafantaro ahy ny làlan'ny didinao,
dia hisaintsaina ny fahagagana ataonao aho.
       28Azon'alahelo ny fanahiko ka latsa-dranomaso,
atsangano indray aho araka ny teninao.
       29Halaviro ny làlan'ny lainga aho,
fa omeo ahy ny soa ao amin'ny lalànao.
       30Nifidy ny làlan'ny fahamarinana aho,
ataoko eo imasoko ny didinao.
       31Nifikitra tamin'ny fampianaranao aho;
ry Iaveh, aza avela ho azon-kenatra aho.
       32Mihazakazaka eo amin'ny làlan'ny didinao aho,
fa nohalalahinao ny foko.
       33HE
Ry Iaveh ô, ampianaro ny làlan'ny didinao aho,
mba hitandremako azy hatramin'ny faran'ny aiko.
       34Omeo fahazavan-tsaina aho, hitandremako ny lalànao:
sy hankatoavako azy amin'ny foko rehetra.
       35Tariho aho amin'ny làlan'ny didinao,
fa ao no hahitako fahasambarana.
       36Atongilano ho amin'ny fampianaranao ny foko,
fa tsy ho amin'ny fahazoan-tombony.
       37Avilio tsy hahita izay zava-poana ny masoko;
ataovy velona ao amin'ny làlanao aho.
       38Toavy amin'ny mpanomponao ny fampanantenanao,
izay nataonao ho an'ny olona matahotra anao.
       39Esory amiko ny fahafaham-baraka izay atahorako;
fa tsara ny didinao.
       40Mirehi-paniriana hanaraka ny didinao aho,
velomy amin'ny fahamarinanao aho.
       41VAV
Ho tonga amiko anie ny famindram-ponao, ry Iaveh ô,
sy ny famonjenao araka ny teninao!
       42Ary ho haiko valiana izay maniratsira ahy,
fa mitoky amin'ny teninao aho.
       43Aza esorina amin'ny vavako, tsy hisy intsony, ny tenim-pahamarinana,
fa ny didinao no antenaiko.
       44Sitrako tsy tapaka ny mitandrina ny didinao;
mandrakariva sy mandrakizay.
       45handeha amin'ny malalaka aho,
fa ny didinao no katsahiko.
       46Hilaza ny fampianaranao eo anatrehan'ny mpanjaka aho,
ka tsy ho menatra.
       47Ny didinao no hataoko fahafinaretako,
fa tiako izy.
       48Hanandratra ny tànako amin'ny didinao, izay tiako, aho,
ary hisaintsaina ny lalànao.
       49ZAIN
Tsarovy ny teny nomenao ny mpanomponao,
izay ampiorenanao ny fanantenako.
       50Izany no fiononako ao anatin'ny fahoriako,
dia ny hameloman'ny teninao ahy indray.
       51Manaraby ahy fatratra ireo mpiavonavona,
fa tsy mba mivily amin'ny lalànao aho.
       52Ny didinao tamin'ny andro taloha no eritreretiko,
ry Iaveh, ka mionona aho.
       53Azon'ny hatezerana aho noho ny amin'ny ratsy fanahy,
izay mahafoy ny lalànao.
       54Ny lalànao no fihirako,
eo amin'ny fitoerana fivahiniako.
       55Mahatsiaro ny anaranao aho nony alina, ry Iaveh ô,
ka mitandrina ny lalànao.
       56Izao no anjara nomena ahy:
mitandrina ny didinao aho.
       57HETH
Ny anjarako, ry Iaveh, lazaiko izany,
dia ny mitandrina ny teninao.
       58Mitalaho aminao amin'ny foko rehetra aho;
mamindrà fo amiko araka ny teninao.
       59Mieritreritra ny làlako aho,
ka mampiverina ny diako ho araka ny fampianaranao.
       60Midodododo aho, fa tsy mangataka andro,
hitandrina ny didinao.
       61Manodidina ahy ny fandriky ny ratsy fanahy,
fa tsy manadino ny lalànao aho.
       62Mifoha mamaton'alina hidera anao aho,
noho ny fitsaran'ny fahamarinanao.
       63Sakaizan'izay rehetra matahotra anao aho;
mbamin'izay mitandrina ny didinao.
       64Henika ny hatsaram-ponao ny tany, ry Iaveh,
ampianaro ny lalànao aho.
       65TETH
Nanehoanao ny hatsaram-ponao ny mpanomponao,
araka ny teninao, ry Iaveh ô!
       66Ampianaro ny fahalalana marina amam-pahafantarana aho;
fa matoky ny didinao.
       67Naniasia aho, fony mbola tsy naetry,
fa mitandrina ny teninao aho ankehitriny.
       68Tsara fo sy manao soa hianao,
Ampianaro ny lalànao aho.
       69Misy mpiavonavona, mamoron-dainga hamelezany ahy;
izaho kosa, mitandrina ny didinao amin'ny foko rehetra.
       70Ny fon'izy ireo tsy mihontsina hoatra ny sabora,
izaho kosa mahita ny fahafinaretako ao amin'ny lalànao.
       71Soa ho ahy ny naetry
mba hianarako ny didinao.
       72Ny lalàna naloaky ny vavanao no tsara ho ahy;
mihoatra noho ny volamena sy volafotsy miavosa.
       73YOD
Ny tànanao no nanao ahy sy namolavola ahy;
omeo fahazavan-tsaina aho, hianarako ny didinao.
       74Hifaly amin'ny fahitana ahy, izay matahotra anao,
fa mitoky amin'ny teninao aho.
       75Fantatro, ry Iaveh, fa marina ny fitsaranao;
tamin'ny fahamarinanao no nanetrenao ahy.
       76Ny hatsaram-ponao anie no ho fiononako,
araka ny teny nomena ny mpanomponao.
       77Ho tonga amiko anie ny fiantranao ary ho velona anie aho,
fa ny lalànao no fahafinaretako.
       78Aoka ny mpiavonavona nampahory ahy tsy an-drariny ho menatra;
izaho kosa misaintsaina ny didinao.
       79Aoka hitodika ho atý amiko izay matahotra anao,
mbamin'izay mahalala ny fampianaranao.
       80Ny foko manontolo anie ho amin'ny lalànao,
mba tsy ho menatra aho.
       81KAPH
Haninin'ny fanahiko ny famonjenao;
ny teninao no antenaiko.
       82Valalanina ny masoko miandry ny fampanantenanao,
hoy aho: Rahoviana no hampionona ahy hianao?
       83Fa efa tahaka ny siny hoditra mitanina amin'ny setroka aho,
nefa tsy manadino ny lalànao.
       84Manana andro firy moa ny mpanomponao?
Mba rahoviana no hamaizanao izay manenjika ahy?
       85Mihady lavaka hahaverezany ahy ireo mpiavonavona,
izay mpanohitra ny lalànao.
       86Ny didinao rehetra dia fahamarinana;
mpanenjika ahy tsy ahoan-tsy ahoana izy ireo: vonjeo aho.
       87Efa saiky nolevoniny eto amin'ny tany aho,
fa izaho kosa tsy mba nahafoy ny didinao.
       88Velomy amin'ny hatsaram-ponao aho,
dia hankato ny fampianaran'ny vavanao.
       89LAMED
Iaveh ô, ny teninao,
miorina mandrakizay any an-danitra.
       90Maharitra amin'ny taona rehetra mifandimby ny fahamarinany;
nanorina ny tany hianao, dia maharitra izy.
       91Araka ny lalànao no mbola aharetan'ny zavatra rehetra mandraka androany;
fa manaiky ny fandaharanao ny zavatra rehetra.
       92Raha tsy ny lalànao no nataoko fahafinaretako,
dia efa maty tamin'ny fahoriako aho toy izay.
       93Tsy hohadinoiko mandrakizay ny didinao,
fa izy no namelomanao ahy indray.
       94Anao aho: dia vonjeo,
fa mitady ny didinao.
       95Miandry ahy ny ratsy fanahy mba hamono ahy:
mihaino tsara ny fampianaranao aho.
       96Efa hitako fa misy fetra avokoa ny lavorary,
ny didinao no tsy manam-petra.
       97MEM
Endrey izany fitiavako ny lalànao!
izy no fisaintsainako tontolo andro.
       98Ataonao hendry noho ny fahavaloko aho, amin'ny didinao,
satria ato amiko mandrakariva aho.
       99Hendry noho ny mpampianatra ahy rehetra aho
satria ny fampianaranao no fisaintsainako.
       100Manan-tsaina noho ny anti-panahy aho,
satria mitandrina ny didinao.
       101Hazoniko lavitra ny làlan-dratsy rehetra ny tongotro,
mba hitandremako ny teninao.
       102Tsy mba miala amin'ny didinao aho,
fa hianao no nampianatra ahy.
       103Endrey, mamy loatra amin'ny lanilaniko ny teninao,
manoatra noho ny tantely amin'ny vavako.
       104Ny didinao dia ahatongavako ho manan-tsaina;
noho izany dia mankahala ny làlan'ny fitaka rehetra aho.
       105NUN
Ny teninao dia fanilo mialoha ny diako,
fahazavana eny an-dàlako.
       106Efa nianiana aho, ary tsy hivadika amin'izany,
fa hitandrina ny didim-pahamarinanao.
       107Tonga amin'ny fara-fahoriana aho, Iaveh ô,
velomy indray aho araka ny teninao.
       108Ankasitraho, ry Iaveh, ny fanatitra aloaky ny molotro,
ary ampianaro ahy ny didinao.
       109An-tenda lava izao ny aiko,
nefa tsy manadino ny lalànao aho.
       110Mamela-pandrika hamelezana ahy ny ratsy fanahy,
nefa tsy mania lavitra ny didinao aho.
       111Ny fampianaranao no ananako mandrakizay mba ho lova,
fa fifalian'ny foko izy.
       112Nandraika ny foko hitandrina ny didinao aho,
mandrakizay, hatramin'ny farany.
       113SAMECH
Halako ny olona miroa fo,
ary tia ny lalànao aho.
       114Fialofako sy ampingako hianao
mitoky amin'ny teninao aho
       115Miala amiko hianareo, ratsy fanahy,
dia hitandrina ny didin'Andriamanitra aho.
       116Tohany araka ny fampanantenanao aho, mba ho velona,
ary aza avela hahazoako henatra ny fanantenako.
       117Aoka ho tohako hianao, dia ho voavonjy aho,
ka eo imasoko mandrakariva ny lalànao.
       118Ataonao tsinontsinona izay rehetra mania amin'ny lalànao;
satria lainga foana ny hafetseny.
       119Arianao toy ny tain-drendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany;
noho izany dia tiako ny fampianaranao.
       120Mangovitra noho ny tahotra ny nofoko eo anatrehanao,
ary matahotra ny fitsaranao aho.
       121AIN
Manaraka ny rariny sy ny fahamarinana aho;
aza dia foinao ho an'ny mpampahory ahy aho.
       122Aoka hianao hiantoka ny fananan'ny mpanomponao,
ary aoka tsy hampahorian'ny mpiavonavona aho.
       123Valalanina ny masoko miandry ny famonjenao,
sy ny fampanantenanao ny fitsarana marina.
       124Ento araka ny hatsaram-ponao ny mpanomponao,
ary ampianaro ny lalànao aho.
       125Mpanomponao aho, ka omeo fahazavan-tsaina,
mba hahalalako ny fampianaranao.
       126Fotoana tokony hiraharahan'ny Tompo izao,
fa mandika ny lalànao izy ireo.
       127Noho izany dia tia ny didinao aho,
mihoatra ny volamena, sy ny volamena madio.
       128Noho izany dia hitako fa marina avokoa ny didinao;
halako ny làlam-pitaka rehetra.
       129PHE
Mahagaga ny fampianaranao,
ka mitandrina azy ny fanahiko.
       130Mahazava, ny famelarana ny teninao;
ka mampahazo saina ny olona tsotra.
       131Atanatanako ny vavako, dia mitroka aho,
fa lian-kitelina ny didinao aho.
       132Atodiho ahy ny tavanao, ka mamindrà fo amiko;
fa rariny izany ho an'izay tia ny anaranao.
       133Afikiro amin'ny teninao ny diako,
ary aza avela hisy haratsiana hanjaka ato amiko.
       134Afaho amin'ny fampahorian'ny olombelona aho,
dia hitandrina ny didinao.
       135Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao,
ary ampianaro ny lalànao aho.
       136Mandrotsa-dranomaso mandriaka ny masoko,
noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalànao.
       137TSADE
Marina hianao, ry Iaveh,
ary araka ny rariny ny fitsaranao.
       138Namoaka ny fampianaranao hianao araka ny rariny,
sy ny fahamarinana lavorary.
       139Mandritra aina ahy ny fahazotoako,
satria manadino ny teninao ireo mpanohitra ahy.
       140Voazaha toetra tanteraka ny teninao,
ka tia azy ny mpanomponao.
       141Sady kely aho no mavomavo,
fa tsy mba manadino ny didinao.
       142Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay,
ary ny lalànao dia fahamarinana.
       143Tratry ny fahoriana aman-tebiteby aho;
ny didinao no fahafinaretako.
       144Marina mandrakizay ny fampianaranao,
omeo ny fahazavan-tsaina aho, mba ho velona.
       145QOPH
Miantso anao amin'ny foko rehetra aho, valio aho, ry Iaveh,
mba hitandremako ny lalànao.
       146Miantso anao aho, ka vonjeo,
mba hanarahako ny fampianaranao.
       147Alohan'ny mazava atsinanana dia efa mitaraina aminao aho;
matoky ny teninao aho.
       148Mialoha ny fiambenan'alina ny masoko,
mba hisaintsaina ny teninao.
       149Henoy araka ny hatsaram-ponao ny feoko;
velomy aho indray, ry Iaveh, araka ny fandaharanao.
       150Efa mby akaiky ireo mpanaraka ny ratsy,
izay nihataka tamin'ny lalànao.
       151Akaiky hianao, ry Iaveh,
ary fahamarinana avokoa ny didinao.
       152Efa fantatro ela ny amin'ny fampianaranao,
fa naorinao ho mandrakizay izy.
       153RESCH
Jereo ny fahoriako, ka vonjeo aho;
fa tsy manadino ny lalànao aho.
       154Arovy aho amin'ny adiko, ary valio ny ratsy natao tamiko;
velomy indray aho araka ny teninao.
       155Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena,
satria tsy asiany raharaha ny lalànao.
       156Betsaka ny famindram-ponao, ry Iaveh,
velomy indray aho araka ny fandaharanao.
       157Maro ny mpanenjika amam-pandrafy ahy;
tsy mba mihataka amin'ny fampianaranao aho.
       158Tsiravina aho, mahita ny mpivadika,
satria tsy mba mitandrina ny teninao ireny.
       159Dinihonao fa tiako ny didinao;
Iaveh ô, velomy indray aho araka ny hatsaram-ponao.
       160Fahamarinana no tontalin-kevitry ny teninao,
ary mandrakizay avokoa ny lalàn'ny fahamarinanao.
       161SCHIN
Enjehim-panjaka tsy ahoan-tsy ahoana aho;
ny teninao no hany atahoran'ny foko.
       162Mifaly amin'ny teninao aho,
hoatra ny mahazo babo be.
       163Halako, mahatsiravina ahy ny lainga;
tia ny lalànao aho.
       164Midera anao impito isan'andro aho,
noho ny lalàn'ny fahamarinanao.
       165Be fiadanana izay tia ny lalànao;
ary tsy misy zava-manafintohina azy.
       166Manantena ny famonjena aho, ry Iaveh,
ary manaraka ny didinao.
       167Mitandrina ny fampianaranao ny fanahiko,
ary miraiki-pitia amin'izany izy.
       168Mitana ny fandaharanao amana fampianaranao aho;
fa eo anatrehanao avokoa ny làlako.
       169THAV
Ho tonga eo anatrehanao anie ny fitarainako, ry Iaveh ô ;
Omeo fahazavan-tsaina araka ny teninao aho.
       170Ho tonga hatrany aminao anie ny fifonako,
afaho, araka ny teninao, aho.
       171Hamoaka fiderana anao anie ny molotro,
satria nampianarinao ahy ny lalànao.
       172Hitory ny teninao anie ny lelako,
fa marina avokoa ny didinao.
       173Hivelatra hamonjy ahy anie ny tànanao;
fa efa nifidy ny fandaharanao aho.
       174Maniry ny famonjenao aho, ry Iaveh ô,
ary ny lalànao no fahafinaretako.
       175Ho velon-kidera anao anie ny fanahiko,
ary ho avy hamonjy ahy ny fitsaranao.
       176Mania toy ny ondry very aho: tadiavo ny mpanomponao,
fa tsy mba manadino ny didinao aho. >