Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

TokoVotoatiny
Toko 1 Sasin-teny - Fiarahabana ny Eglizy fito - Fahitana mialoha tao Patmosy - Fisehoan'ny Tompo teo afovoan'ny fanaovan-jiro fito.
Toko 2 Ny teny ho an'ny Eglizy fito - Ho an'ny Eglizy any Efezy - Ho an'ny Eglizy any Smirna - Ho an'ny Eglizy any Pergama - Ho an'ny Eglizy any Tiatira.
Toko 3 Ho an'ny Eglizy any Sarda - Ho an'ny Eglizy any Filadelfia - Ho an'ny Eglizy any Laodisea.
Toko 4 Fahitana mialoha - Andriamanitra eo amin'ny fiketrahany - Ny Anti-dahy 24 sy ny Zava-manana aina 4.
Toko 5 Ilay boky nisy tombo-kase fito - Ny nankalazana ny Zanak'ondry.
Toko 6 Sokafana ny tombo-kase efatra voalohany - Sokafana ny fahadimy sy ny fahenina.
Toko 7 Ny hanafahana amin'ny loza ny mpanompon'Andriamanitra voaisy fitomboka - Ny hasambarany rahefa tonga any an-danitra.
Toko 8 Sokafana ny tombo-kase fahafito - Ny trompetra fito - Ilay anjely nitana fanembohana - Ny nitsòfana ny trompetra sy ny nipoahan'ny loza maro.
Toko 9 Ny trompetra fahadimy - Ny valala - Ny trompetra fahenina - Ny miaramila an-tsoavaly tsy hita isa.
Toko 10 Ilay anjely teo ambony ranomasina, sy ny boky eny an-tànany.
Toko 11 Ny Vavolombelona roa - Ny famonoana azy sy ny hitsanganany amin'ny maty - Ny trompetra fahafito - Vohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra.
Toko 12 Ny famantarana lehibe fito - Ny voalohany: Ilay Vehivavy sy ny Dragona - Azera amin'ny tany ny Dragona, dia manenjika an-dRavehivavy.
Toko 13 Ny famantarana faharoa - Ilay Biby avy amin'ny ranomasina - Ny famantarana fahatelo - Ilay Biby avy amin'ny tany.
Toko 14 Ny famantarana fahefatra - Ny Zanak'ondry sy ny mpanaraka azy - Ny famantarana fahadimy - Ireo anjely telo mpitory ny fitsaran'Andriamanitra - Ny famantarana fahenina - Ny Zanak'olona sy ireo anjely efa hijinja.
Toko 15 Ny famantarana fahafito - Ireo anjely fito mitondra loza fito - Ny kapoaka fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra.
Toko 16 Araraka ny ao amin'ny kapoaka fito.
Toko 17 Ilay Vehivavy janga malaza, dia Babilona lehibe - Ny loha fito sy ny tandroka folon'ilay Biby itaingenan-dRavehivavy.
Toko 18 Rava Babilona lehibe - Ny isaonan'ny mpanjaka sy ny mpandrato azy - Ny anozonan'ny anjely iray azy.
Toko 19 Ifalian'ny any an-danitra ny nitsarana an'i Babilona - Adin'Ilay nitaingina soavaly fotsy amin'ny Biby sy ny mpanjakan'ny tany.
Toko 20 Resy ny Dragona sy ny miandany aminy - Ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana azy.
Toko 21 Lanitra sy tany vaovao - Jerosalema vaovao Vadin'ny Zanak'ondry - Ny manda sy ny vavahadin'ny tanàna - Izay tempoly sy fanilon'ny tanàna.
Toko 22 Ny hazon'aina sy ny onin'ny ranon'aina - Fanambarana marina tokoa ity - Tenin'i Jesoa manamarina azy - Teny farany.