Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

TokoVotoatiny
Toko 1 Sasin-teny - Fialana tany Sinaia ho any Kadesa - Ny nipetrahana tao Kadesa.
Toko 2 Hatrao Kadesa-Barne ka hatramin'ny efitra Kademota - Ny nandresena an'i Sehona Amoreana.
Toko 3 Ny nahazoana ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basàna - Fizarana ny tany azo any an-dafy atsinanan'i Jordany - Ny tsy hidiran'i Moizy any amin'ny tany nampanantenaina.
Toko 4 Famporisihana tsy hivadika amin'Iaveh - Tanàna fialofana any an-dafin'i Jordany - Lahateny faharoa nataon'i Moizy.
Toko 5 Ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo.
Toko 6 Ny fitiavana an'Andriamanitra, hàny hahazoan'Israely fiadanana.
Toko 7 Didy nampandringana ny Kananeana sy ny sampiny.
Toko 8 Fananarana an'Israely fandrao manadino an'Andriamanitra izy rahefa midana any Kanaana.
Toko 9 Tsy noho ny fahamarinan'Israely no nanomezan'Andriamanitra azy ny tany Kanaana - Ny hadisoan'Israely tamin'Andriamanitra sy ny namelan'Andriamanitra azy.
Toko 10 Ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo - Ny fanokanana ny fokon'i Levì.
Toko 11 Famporisihina hitandrina ny didin'Andriamanitra.
Toko 12 Fitoerana anankiray monja no hanaovana ny fisoronana - Famelana hamono zavatra hohanina na aiza na aiza.
Toko 13 Famaizana ny mpanompo sampy sy ny mpambosy hanompo sampy.
Toko 14 Vahoaka voafidy - Fifadiana ny hanina maloto - Fandoavana ny fahafolon-karena.
Toko 15 Ny amin'ny taom-panafahana - Ny amin'ny trosa ankapobe - Famotsorana ny andevo - Ny amin'ny voalohan-teraky ny biby fiompy.
Toko 16 Ny fety lehibe mandritra ny taona - Ny mpitsara sy ny mpanjaka.
Toko 17 Ny atao sorona tsy tokony hisy kilema - Sazin'ny fanompoan-tsampy - Ny raharaha sarotra hoentina amin'ny fitsarana ambony - Ny mpanjaka.
Toko 18 Ny fisoronana - Ny sikidy sy ny faminaniana.
Toko 19 Tanàna fialofana - Tsy famindrana faritany - Vavolombelona tsy marina.
Toko 20 Fitsìpika momba ny ady.
Toko 21 Fanonerana amin'ny vonoan'olona tsy hita fotony - Ny amin'ny fanambadiana ny vehivavy babo - Lovan'ny lahimatoa - Famaizana ny zaza maditra - Levenan'ny maty meloka.
Toko 22 Ny zava-bery hita - Didy sy fandraràna madinika sasany - Ny momba ny fanambadiana.
Toko 23 Ny amin'ny olona tsy mahazo miharo amin'ny betsaka - Fahadiovan'ny toby - Didy madinika sasany.
Toko 24 Ny amin'ny fisaoram-bady - mpanambady vao - tsatòka - halatra'omby - habokana - mpikarama - vahiny - kamboty - mpitondratena.
Toko 25 Ny amin'ny fikapohana ny meloka - Vady loloha - Lanja sy refy - Fandringanana ny Amalesita.
Toko 26 Fivavahana fanao amin'ny fanaterana ny santatra amam-pahafolon-karena.
Toko 27 Didy mampanavao ny fanekena rahefa tonga any Kanaana - Fitsofan-drano sy fanozònana.
Toko 28 Tso-drano sy ozona.
Toko 29 Famporisihana hanavaozana ny fanekena.
Toko 30 Ny hiverenan'Israely amin'Andriamanitra - Zaka tandremana ny didin'Andriamanitra - Eo anatrehany ny fiainana sy ny fahafatesana.
Toko 31 Josoe dimbin'i Moizy amin'ny fitondrana - Ny lalàna napetraka amin'ny taranak'i Levì.
Toko 32 Tonon-kiran'i Moizy.
Toko 33 Tso-dranon'i Moizy.
Toko 34 Ny nahafatesan'i Moizy.