Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny nahatongavan'ny Zanak'Andriamanitra ho nofo - Ny nanambaran'i Joany an'i Jesoa - Ny nahazahoan'i Jesoa ny mpianany voalohany.
Toko 2 Ny nanovàn'i Jesoa ny rano ho divay - Ny nandroahan'i Jesoa ny mpivarotra tao an-tempoly.
Toko 3 Ny resak'i Jesoa tamin'i Nikodema - Joany manambara an'i Jesoa indray.
Toko 4 Jesoa sy ilay vehivavy Samaritana - Ilay zanakalahin'ny manamboninahitra tao Kafarnaoma.
Toko 5 Ilay malemy tao Betesdà - Tafintohina ny Jody - Ny nanoheran'i Jesoa ny Jody - Ny itoviany sy iarahany miasa amin'ny Rainy - Ny asa ataony no manambara azy.
Toko 6 Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Ny mofon'aina - Ny nandehanany teny ambonin'ny ranomasina - Izay tena mofo avy any an-danitra - Izy Jesoa no ilay tena mofo avy any an-danitra.
Toko 7 Ny niakaran'i Jesoa tao Jerosalema tamin'ny fetin'ny Tranolay - Ny nampianarany tao an-tempoly - Ny nitadiavan'ny loholona hisambotra azy - Ny tsy fifanarahan'ny olona hevitra ny aminy.
Toko 8 Ilay vehivavy azo nijangajanga - Jesoa milaza ny tenany ho fahazavan'izao tontolo izao - Ho faty amin'ny fahotany ny Farisiana - Izay tena zanak'i Abrahama - Izay tena zanak'Andriamanitra - Jesoa milaza ny tenany ho Zanak'Andriamanitra.
Toko 9 Ny nampahiratan'i Jesoa an'ilay teraka jamba.
Toko 10 Jesoa no mpiandry ondry tsara - Manao ny tenany ho iray amin'ny Rainy Jesoa, ka saika hitora-bato azy ny Jody.
Toko 11 Lazara natsangana tamin'ny maty.
Toko 12 Ny nanosoran'i Maria an'i Jesoa tao Betania - Ny niakaran'i Jesoa tany Jerosalema - Ny nahajamban'ny Jody - Ny ninoan'ny sasany.
Toko 13 Ny nanasan'i Jesoa ny tongotry ny mpianany - Ny nanondroan'i Jesoa izay hamadika azy sy ny nialan'i Jodasy - Ny didy vaovao.
Toko 14 Jesoa dia làlana sy fahamarinana ary fiainana - Izy sy ny Ray dia iray ihany - Hohenoiny ny fangatahan'ny mpianany - Homeny ny Fanahy Masina.
Toko 15 Ny foto-boaloboka sy ny rantsany - Ny fifankatiavana - Halan'izao tontolo izao ny mpianatr'i Jesoa.
Toko 16 Hoenjehina ny mpianatr'i Jesoa - Ny Fanahy Masina hampianatra ny marina rehetra - Ny alahelo hody hafaliana - Andriamanitra no tsy maintsy itokiana.
Toko 17 Fivavahana nataon'i Jesoa-Kristy.
Toko 18 Ny nisamborana an'i Jesoa - Jesoa eo anatrehan'i Ana sy Kaifa - Ny nandavan'i Piera azy - Ny nitsaran'i Pilaty azy.
Toko 19 Jesoa kapohina sy satrohana fehiloha tsilo ary fantsihana amin'ny hazo fijaliana.
Toko 20 Madelena, sy Piera ary Joany teo amin'ny fasana - Ny nisehoan'i Jesoa tamin'i Madelena sy tamin'ny Apostoly.
Toko 21 Ny nisehoan'i Jesoa teo amin'ny ranomasin'i Tiberiady.