Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

TokoVotoatiny
Toko 1 Fitomboan'ny zanak'Israely tany Ejipta sy fampahoriana azy.
Toko 2 Ny nahaterahan'i Moizy - Ny nandosirany tany Madiana.
Toko 3 Ny niantsoan'Andriamanitra an'i Moizy.
Toko 4 Moizy irahin'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely - Miverina any Ejipta izy.
Toko 5 Moizy sy Aarona nihaona voalohany tamin'i Faraona.
Toko 6 Filazana fanindroany ny niantsoan'Andriamanitra an'i Moizy - Firazanan'i Moizy sy Aarona - Ny famantarana nataony.
Toko 7 Ny tehina manjary bibilava - Ny loza voalohany - Ny rano manjary rà.
Toko 8 Ny loza faharoa, ny sahona - Fahatelo, ny moka - Fahefatra, ny lalibe.
Toko 9 Ny loza fahadimy, areti-mandripaka ny biby rehetra - Fahenina, ny vay - Fahafito, ny havandra.
Toko 10 Loza fahavalo, ny valala - Fahasivy, ny aizina.
Toko 11 Filazana ny hihavian'ny loza fahafolo.
Toko 12 Ny lalàna voalohany momba ny Paka - Ny loza fahafolo, voavono ho faty avokoa ny lahimatoan'i Ejipta.
Toko 13 Fanokanana ny lahimatoa ho an'Iaveh - Ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny làlan'ny efitra - Ny andry rahona.
Toko 14 Ny nivoahan'Israely tany Ejipta - Ny nitany ny ranomasina Mena.
Toko 15 Tonon-kiran'i Moizy.
Toko 16 Ny papelika sy ny Mana.
Toko 17 Dian'ny zanak'Israely hatrany Sina ka hatrany Rafidima - Ny vatolampy nokapohin'i Moizy ka nivoaka rano - Ny nandresena an'i Amaleka.
Toko 18 Ny nihaonan'i Moizy sy Jetrao.
Toko 19 Ny fanekem-pihavanan'Iaveh amin'Israely - Iaveh teo an-tendrombohitra Sinaia.
Toko 20 Famoahana ny lalàna - Ny didy folo - Ny Otely.
Toko 21 Lalàna maro samihafa - Sazin'ny heloka sasany.
Toko 22 Didy sy sazin'ny heloka sasany.
Toko 23 Didy sy fitsipika ary sazin'ny heloka sasany - Fitahiana ho an'izay hitandrina ny fanekena.
Toko 24 Famaranana ny fanekena - Moizy tao an-tendrombohitra.
Toko 25 Fahafoizan-javatra hanaovana ny Tabernakla - Fanaka momba azy.
Toko 26 Ny Tabernakla.
Toko 27 Ny otely fanateran-tsorona dorana; sy ny kianjany.
Toko 28 Fanamian'ny mpisorona.
Toko 29 Fanamasinana ny mpisorona - Ny fisoronana mandrakizay.
Toko 30 Ny otely fandorana zava-manitra - Ny vola fandoa, antsasaky ny sikla - Ny diloilo fanosorana - Ny olona voatendry hanao ny tabernakla - Ny fitandremana ny sabata.
Toko 31 Ny mpiasa amin'ny Tabernakla - Ny sabata - Ny vato fisaky ny lalàna.
Toko 32 Ny zanak'omby volamena.
Toko 33 Andriamanitra namela heloka ny vahoakany noho ny fifonan'i Moizy.
Toko 34 Voaorina indray ny fanekena - Ny vato fisaka roa nanoratana ny didy folo.
Toko 35 Fahafoizan-javatra sy fifidianana mpiasa hanaovana ny tabernakla.
Toko 36 Ny nanaovana ny Tabernakla.
Toko 37 Ny fanaky ny Tabernakla.
Toko 38 Ny momba ny kianjan'ny Tabernakla - Fanisana ny zavatra lany nanaovana azy.
Toko 39 Fanamian'ny mpisorona - Fankatoavan'i Moizy ny zavatra natao rehetra.
Toko 40 Ny nananganana ny Tabernakla - Nameno azy ny voninahitr'Iaveh.