Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'i Samoela

TokoVotoatiny
Toko 1 Nandre Davida fa maty Saola sy Jonatasy - Hira momba an'i Saola sy Jonatasy.
Toko 2 Ny nanjakan'i Davida tamin'i Jodà, sy nanoheran'ny taranak'i Saola azy tao Gabaona.
Toko 3 Adin'ny fianakavian'i Davida sy ny fianakavian'i Saola - Ny nahafatesan'i Abnera.
Toko 4 Ny nahafatesan'Isboseta - Ny niafaran'ny tamingan'i Saola.
Toko 5 Ny nanjakan'i Davida tamin'Israely rehetra - Ny nahazoana an'i Jerosalema - Resy ny Filistina.
Toko 6 Ny namindrana ny fiara tany Jerosalema.
Toko 7 Fampanantenana fanjakana mandrakizay ny ankohonan'i Davida.
Toko 8 Ady sy fandresen'i Davida - Ny lohandohan'ny manamboninahiny.
Toko 9 Soa nataon'i Davida tamin'i Mefiboseta.
Toko 10 Ady tamin'ny Amonita.
Toko 11 Ny nanaovana fahirano an'i Rabà - Ny heloka roa nataon'i Davida.
Toko 12 Ny naninian'i Natàna an'i Davida - Voasazy ny mpanjaka - Azo Rabà.
Toko 13 Fifoteran'i Amnona - Ny nampamonoan'i Absaloma azy.
Toko 14 Ny niverenan'i Absaloma - Ny namelan'i Davida ny hadisoany.
Toko 15 Ny sain-dratsin'i Absaloma - Ny fikomiany - Ny nandosiran'i Davida.
Toko 16 Ny namadihan'i Sibà an'i Mifiboseta - Ny nanompan'i Semeia an'i Davida - Ny nidiran'i Absaloma tao Jerosalema.
Toko 17 Tetik'adin'i Akitofela ravan'i Kosaia - Namono tena Akitofela - Nandositra any dafin'i Jordany Davida.
Toko 18 Ny naharesy an'i Absaloma sy nahafatesany.
Toko 19 Tafaverina amin'ny fanjakany indray Davida.
Toko 20 Ny nikomian'i Sebà.
Toko 21 Onitra nomena ny Gabaonita - Herim-po nasehon'ny lehilahy maherin'i Davida.
Toko 22 Hiran'i Davida noho ny nahafahany tamin'ny fahavalony.
Toko 23 Fara-teny nataon'i Davida - Ny lehilahy maherin'i Davida.
Toko 24 Fanisam-bahoaka - Pesta - Fividianana ny famoloan'i Areonà.