Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny nahaterahan'i Samoela - Ny nanokanana azy ho an'Andriamanitra.
Toko 2 Tonon-kira nataon'i Annà - Ny ratsy nataon'ny zanak'i Helì, sy ny nanaovan-drainy rainazy tamin'izany.
Toko 3 Fiantsoana an'i Samoela.
Toko 4 Resin'ny Filistina Israely - Lasan-ko babo ny fiara - Maty Helì sy ny zanany roa lahy.
Toko 5 Ny fiara tany amin'ny Filistina.
Toko 6 Ny namerenan'ny Filistina ny fiara.
Toko 7 Ny fiara tao an-tranon'i Abinadaba - Fibebahan'Israely - Fandresena ny Filistina - Fitsaran'i Samoela.
Toko 8 Ny nangatahan'ny vahoaka mpanjaka.
Toko 9 Ny nanosoran'i Samoela an'i Saola ho mpanjaka.
Toko 10 Ny nanosoran'i Samoela an'i Sala ho mpanjaka - Saola voafidy tamin'ny filokana.
Toko 11 Ny nandresena'i Saola ny Amonita.
Toko 12 Samoela miala amin'ny raharaha momba ny fitsarana.
Toko 13 Ny hadisoana voalohany nataon'i Saola.
Toko 14 Herim-pon'i Jonatasy - Fandresena ny Filistina - Fianakavian'i Saola.
Toko 15 Ny ady tamin'ny Amaleka - Ny hadisoana faharoa nataon'i Saola.
Toko 16 Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjaka, sy niantsoana azy ho any amin'i Saola.
Toko 17 Ady tamin'ny Filistina - Matin'i Davida Goliata.
Toko 18 Fitiavan'i Jonatasy an'i Davida - Hiran'ny vehivavy amin'Israely - Fialonan'i Saola an'i Davida - Fanomezan'i Saola an'i Mikola zanany vavy ho vadin'i Davida.
Toko 19 Jonatasy nifona ho an'i Davida, fa Saola kosa nitady hahafaty azy; ary Davida nandositra tany amin'i Samoela.
Toko 20 Faran'ny nitadiavan'i Jonatasy hampihavana an-drainy amin'i Davida - Nisara-toerana Jonatasy sy Davida.
Toko 21 Ny nandosiran'i Davida tany Nobe, amin'i Akimeleka, sy tany Geta amin'i Akisa mpanjaka.
Toko 22 Davida tany Odolama, tany amin'ny mpanjakan'i Moaba - Saola nampamono an'i Akimeleka sy ireo mpisorona maro tany Nobe.
Toko 23 Davida tany Keilà, tany an'efitra Zefa sy Maona.
Toko 24 Ny tsy namonoan'i Davida an'i Saola tao an-johin'i Engadì.
Toko 25 Ny nahafatesan'i Samoela - Davida sy Nabala.
Toko 26 Nivadika indry ny Zifeana - Tsy namono an'i Saola indray koa Davida.
Toko 27 Ny nitoeran'i Davida tany Sikelega amin'ny Filistina.
Toko 28 Ny nikambanan'i Davida tamin'ny tafiky ny Filistina - Saola nila hevitra tamin'ilay vehivavy mpamoha angatra tany Endora.
Toko 29 Nesorina tsy hiaraka amin'ny tafiky ny Filistina Davida.
Toko 30 Ny nandresen'i Davida ny Amalesita.
Toko 31 Israely resin'ny Filistina - Maty Saola sy ny zanany.