Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny nahariana an'izao tontolo izao.
Toko 2 Ny Paradizy - Ny namoronana ny vehivavy.
Toko 3 Fakam-panahy, fahalavoana, ary sazy nahavoa ny voalohan-dray aman-drenintsika.
Toko 4 Kaina sy Abela - Taranak'i Kaina - Ny nahaterahan'i Seta.
Toko 5 Ny taranak'i Seta zanak'i Adama, hatramin'i Noe.
Toko 6 Ny anton'ny safo-drano - Filazana azy mialoha - Fiomanan'i Noe.
Toko 7 Ny nidiran'i Noe tao amin'ny sambo fiara - Ny safo-drano.
Toko 8 Ny niafaran'ny safo-drano - Ny nivoahana tao an-tsambo fiara.
Toko 9 Fanavaozana ny fanekena - Faminaniana nataon'i Noe momba ny taranany.
Toko 10 Filazana misesy ny firenena taranak'i Noe.
Toko 11 Tilikambon'i Babela - Fiparitahan'ny firenen'olona - Tety razan'ny Semita, hatramin'i Abrahama.
Toko 12 Fiantsoan'Andriamanitra an'i Abrama ho any Kanaana - Ny nivahinianan'i Abrama tany Ejipta.
Toko 13 Ny niverenan'i Abrama tany Kanaana - Ny nisarahany toerana tamin'i Lota - Ny tso-dranon'Iaveh tamin'ny Abrama indray.
Toko 14 Ny namonjena an'i Lota - Ny nifanenan'i Abrama tamin'i Melkisedeka.
Toko 15 Faneken'Iaveh tamin'i Abrama.
Toko 16 Ny nahaterahan'Ismaela.
Toko 17 Fanekem-pihavanana vaovao - Ny nampanaovana ny famorana.
Toko 18 Ny namangian'Andriamanitra an'i Abrahama - Ny nifonan'i Abrahama ho an'i Sodoma.
Toko 19 Ny nandravana an'i Sodoma sy Gomora - Ny nihavian'ny Amonita sy ny Moabita.
Toko 20 Ny nitoeran'i Abrahama tao Jerara - Abimeleka.
Toko 21 Ny nahaterahan'Isaaka - Ny nandroahana an'Ismaely - Ny faneken'i Abrahama tamin'i Abimeleka.
Toko 22 Ny nizahan'Andriamanitra toetra an'i Abrahama - Ny taranak'i Nakora.
Toko 23 Ny nahafatesan'i Sarà, sy nandevenana azy tao Makpelà.
Toko 24 Ny fanambadian'Isaaka sy Rebekà.
Toko 25 Ny taranak'i Abrahama tamin'i Setorà - Ny nahafatesany - Ny taranak'Ismaely - Esao sy Jakoba, zanak'Isaaka.
Toko 26 Ny nitoeran'Isaaka tany Jerara - Fampanantenan'Andriamanitra - Fifankahazoana tamin'i Abimeleka.
Toko 27 Ny nahazoan'i Jakoba ny tso-dranon'Isaaka - Tso-drano ho an'i Esao - Ny nankanesan'i Jakoba tany Mesopotamia.
Toko 28 Ny niaingan'i Jakoba ho any Mesopotamia - Fahitana tao Betela.
Toko 29 Jakoba tany Mesopotamia - Ny fanambadiany roa - Ny zanany.
Toko 30 Ny zanak'i Jakoba - Faneken'i Jakoba sy Labana - Hafetsena nataon'i Jakoba hahazoany harena.
Toko 31 Ny niaingan'i Jakoba ho any Kanaana - Ny nanenjehan'i Labana azy - Fanekem-pihavanana nifanaovan'izy ireo.
Toko 32 Jakoba nifanena tamin'ny Anjely, naniraka ho any amin'i Esao, nitolona tamin'Andriamanitra.
Toko 33 Nitohy indray ny fihavanan'i Jakoba sy Esao - Ny nahatongavan'i Jakoba tany Kanaana.
Toko 34 Ny nandotoan'i Sikema an'i Dinà, sy ny namalian'i Simeona sy Levì an'izany.
Toko 35 Ny niverenan'i Jakoba tany Betela - Ny nahafatesan'Isaaka.
Toko 36 Esao na Edoma; ny vadiny sy ny taranany.
Toko 37 Josefa namidin'ny rahalahiny.
Toko 38 Ny fianakavian'i Jodà.
Toko 39 Josefa tany Ejipta: voampanga tsy marina izy, ka nalatsaka an-tranomaizina.
Toko 40 Ny nivoasan'i Josefa ny nofin'ireo mpifatotra roa lahy.
Toko 41 Nofin'i Faraona sy fisandratan'i Josefa.
Toko 42 Voalohan-dian'ny zanak'i Jakoba tany Ejipta.
Toko 43 Fanindroan'ny nakanesan'ny zanak'i Jakoba tany Ejipta.
Toko 44 Fitsapana farany nataon'i Josefa tamin'ireo rahalahiny.
Toko 45 Josefa mitonona anarana amin'ireo rahalahiny.
Toko 46 Jakoba sy ny ankohonany niala tany Kanaana, dia tonga niorim-ponenana tany Ejipta.
Toko 47 Ny nandraisan'i Faraona an'i Jakoba - Ny nanapahan'i Josefa an'i Ejipta nandritra ny mosary.
Toko 48 Jakoba manangana ny zanak'i Josefa roa lahy ho isan-janany sy mitsodrano azy.
Toko 49 Tso-drano nataon'i Jakoba tamin'ny zanany roa ambin'ny folo mirahalahy.
Toko 50 Ny nandevenana an'i Jakoba - Ny nahafatesan'i Josefa.