Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

TokoVotoatiny
Toko 1 Fototry ny fahendrena - Ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny fahendrena.
Toko 2 Faharetana amin'ny fizahan-toetra - Fitokiana an'Andriamanitra.
Toko 3 Adidin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreniny - Fanetren-tena - Ny hatao amin'ny mahantra.
Toko 4 Ny adidy amin'ny mahantra - Tombon-tsoa avy amin'ny fahendrena - Torohevitra samihafa.
Toko 5 Fitokiana mandoza - Ny miroa lela.
Toko 6 Ny amin'ny fiavonavonana - Ny tombontsoa avy amin'ny fisakaizana - Famporisihana ho hendry.
Toko 7 Fotokevitra maro samihafa - Ny tokony hatao amin'ny sakaiza sy ny ankohonana momba ny fivavahana sy ny fitiava-namana.
Toko 8 Fitsipi-pahamalinana hotandremana amin'ny fifankahazoana amin'olona.
Toko 9 Fifandraisana amin'ny vehivavy, amin'ny sakaiza tranainy, amin'ny mpanota ambinina, ny mahery, ny hendry sy ny marina, ny mpitsara hendry sy ny basivava.
Toko 10 Ny mpanapaka hendry, sy ny adala - Avonavona sy rehareha - Hakamoana, voninahi-poana, tena voninahitra.
Toko 11 Aza mijery ny ivelany fotsiny - Aza maniny na miteniteny foana - Avy amin'Andriamanitra ny fahantrana sy ny harena - Halaviro ny fifankahazoana fatratra amin'ny ratsy fanahy.
Toko 12 Tsy manao soa afa-tsy amin'ny marina - Tsy matoky ny fahavalo.
Toko 13 Loza ateraky ny fifandraisan'ny lehibe sy ny kely, ny mpanana sy ny mahantra - Tomban'ny harena sy ny fahantrana.
Toko 14 Fiadanana raha tsara ny konsiansy - Ny amin'ny fahihirana sy ny fampiasana tsara ny harena - Sambatra izay miasa hahitany ny fahendrena.
Toko 15 Fiderana ny fahendrena - Tsy namorona ny ratsy Andriamanitra fa nanome sadify ny olombelona.
Toko 16 Tsy faniry ny zaza ratsy fanahy: mitari-doza isankarazany ireny, fa Andriamanitra tsy hoe mamindra fo ihany, fa marina sy mamaly ny heloka koa izy, ary tsy misy mety hiery azy.
Toko 17 Ny nahariana ny olombelona; ny fifankahazoany amin'Andrimanitra - Fijeren'Andriamanitra sy fitandremany ny asany rehetra - Aoka hiverina amin'Andriamanitra izay miantra ny halemeny, ny olombelona.
Toko 18 Ny halehibeazan'Andriamanitra, mitaha amin'ny fahalemen'ny olombelona, anton'ny famindram-pon'Andriamanitra - Aoka homban-teny soa, ny soa atao - Foto-kevitra samihafa avy amin'ny fahendrena.
Toko 19 Ny fimamoana sy fahalotoana - Ny tati-bolana - Fotory aloha vao manameloka - Ny fahendrena marina sy ny fahendrena hosoka.
Toko 20 Misy fotoana sy antony hitenenana sy hanginana - Fisehoana manodoka - Ny fanomezan'ny adala - Ny lozan'ny lela - Foto-kevitra samihafa.
Toko 21 Andosiro ny fahotana - Ny hendry sy tia vavaka, mitaha amin'ny adala sy ratsy fanahy, amin'ny zavatra maro.
Toko 22 Ny hakamoana - Ny zaza ratsy taiza - Ny adala sy ny hendry - Ny amin'ny fisakaizana.
Toko 23 Fangatahana harovana amin'ny fahotan'ny lela - Fitandremana momba ny teny - Fandosirana ny fanaranam-batana.
Toko 24 Ny fankalazana ny fahendrena - Ny fahendrena ao amin'Israely, sy ao amin'ny lalàna.
Toko 25 Zavatra tian'ny olona sy zavatra ankahalainy - Ny fahendrena no voninahitry ny anti-panahy - Ny fahatahorana an'Andriamanitra - Ny vehivavy ratsy fanahy.
Toko 26 Ny vehivavy ratsy fanahy sy ny vehivavy tsara fanahy - Zavatra telo mampalahelo.
Toko 27 Momba ny varotra - Ny fitenin'ny olona sy ny ao am-pony - Fitenin'ny olona adala - Tsy fahatanam-bava - Ny fihatsarambelatsihy.
Toko 28 Mamelà mba ho avela - Ny fifandirana - Ny vava ratsy.
Toko 29 Ny mampisambotra sy ny miantoka dia asa fiantrana - Aleo mitoetra mahantra ao an-tranon'ny tena, toy izay any an-tranon'ny hafa.
Toko 30 Fanabeazana ny zaza - Ny hasalamana - Ny hafaliam-po.
Toko 31 Fitadiavana ny harena mandalo - Ny mety amin'ny fihinanana sy ny fahalalana onony.
Toko 32 Fitsipika harahina amin'ny fanasana - Ny fanajana ny lalàna.
Toko 33 Ny fahatahorana an'Andriamanitra - Tsy fitovian'ny toetra - Famaranana - Aza mizara fananana alohan'ny fahafatesana - Ny amin'ny mpanompo.
Toko 34 Zava-poana ny nofy - Mahasoa ny fivahiniana - Arovan'Andriamanitra izay matahotra azy - Ny fanompoana an'Andriamanitra marina.
Toko 35 Ny amin'ny sorona - Mihaino ny vavaky ny mahantra Andriamanitra, ary manameloka ny fo tsy antra - Hamaly ny mpanompo sampy miavonavona izy; ary fitsarana sy famindram-po amin'ny vahoakany.
Toko 36 Fangatahana hanafahany an'Israely sy hiverenany any an-tanindrazany - Ny amin'ny fifidianana izay hovadina.
Toko 37 Ny tena sakaiza sy ny sakaiza manody - Ny mpanoro hevitra hihatahana sy ny hohatonina - Fahendrena marina, fahendrena tsy izy.
Toko 38 Ny amin'ny dokotera sy ny fitsaboan-tena - Ny amin'ny maty - Ny mpanao taozavatra sy ny mpanoratra.
Toko 39 Ny hendry miolotra amin'ny mpiasa - Tsara avokoa ny asan-tànan'Andriamanitra.
Toko 40 Fahoriana amin'ny fiainan'ny olombelona - Hatsaram-po sy haratsiam-panahy - Izay tsara indrindra - Ny mpangataka.
Toko 41 Fiheverana ny fahafatesana - Sazinin'ny ratsy fanahy - Ny henatra marina sy ny henatra diso.
Toko 42 Zavatra tokony tsy hananan-kenatra - Famporisihana ny rain'ny fianakaviana, momba ny zanany vavy: aoka hiaro tena amin'ny vehivavy izy - Hery, fahaizana, fahendren'Andriamanitra miseho amin'ny asany.
Toko 43 Fahalavorarian'ny asan'Andriamanitra.
Toko 44 Fiderana ny Razana - Henaoka sy Noe - Abrahama, Isaaka, Jakoba.
Toko 45 Fiderana an'i Moizy, Finea, Aarona.
Toko 46 Josoe sy Kaleba - Ny mpitsara - Samoela.
Toko 47 Natana sy Davida - Salomona - Nisaraka ho fanjakana roa ny firenena.
Toko 48 Elia - Elisea - Ezekiasa sy Izaia.
Toko 49 Josiasa mpanjaka farany sy ny mpaminany farany - Zorobabela, Jesò, ary Nehemia - Hanaoka, Josefa, Sema, Seta, Adama.
Toko 50 Fankazalana an'i Simona zanak'i Oniasa - Famaranana.
Toko 51 Fanampiny: Vavak'i Jesò, zanak'i Siraka.