Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Tantara

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny sorona naterin'i Salomona tany Gabaona - Ny nanomezan'Andriamanitra fahendrena azy - Ny hareny.
Toko 2 Ny niomanan'i Salomona hanao ny tempoly.
Toko 3 Ny nanaovana ny tempoly: Habeny manontolo - Efi-trano fidirana - Fitoerana masina indrindra - Kerobima - Efitra lamba - Ny andry roa - Kapoaka masina - Fanaka samihafa.
Toko 4 Ny fanaka momba ny tempoly.
Toko 5 Fitokanana ny tempoly.
Toko 6 Vavaka nataon'i Salomona.
Toko 7 Fanolorana sorona - Fisehoan'Iaveh tamin'i Salomona fanindroany.
Toko 8 Tanàna naorin'i Salomona - Fandaminana ny fombam-pivavahana fanao ao amin'ny tempoly vaovao - Sambo nalefa tany Ofira.
Toko 9 Ny mpanjakavavin'i Sabà tonga tao Jerosalema - Ny haren'i Salomona - Ny nahafatesany.
Toko 10 Mivaky roa ny fanjakana: Roboama mpanjakan'i Jodà, Jeroboama mpanjakan'Israely.
Toko 11 Ny nanjakan-dRoboama - Ny nataony hanamafy ny fanjakany.
Toko 12 Nanompo sampy Roboama - Nibosesika Sesàka - Maty Roboama.
Toko 13 Abià mpanjakan'i Jodà - Ady tamin'i Jeroboama mpanjakan'Israely.
Toko 14 Asà mpanjakan'i Jodà - Ny nandreseny an'i Zarà, Etiopiana.
Toko 15 Ny faminanian'i Azariasa - Ny nandravan'i Asà ny fanompoan-tsampy - Ny nanavaozan'ny vahoaka ny fanekena tamin'Iaveh.
Toko 16 Adin'i Asà tamin'i Baasà, mpanjakan'Israely - Fahafatesan'i Asà.
Toko 17 Josafata mpanjakan'i Jodà - Fitiavany vavaka sy fanambinana azy.
Toko 18 Ny niadian'i Josafata sy Akaba tamin'ny Siriana.
Toko 19 Nanome tsiny an'i Josafata, Jehò mpaminany, noho ny nihavanany tamin'i Akaba - Fanatsarana ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana.
Toko 20 Ny nandresen'i Josafata ny Moabita sy ny Amonita - Fanekem-pihavanan'izy sy Okoziasa mpanjakan'Israely.
Toko 21 Jorama mpanjakan'i Jodà - Ny nanompoany sampy - Ny nanafihan'ny Filistina sy ny Arabo azy.
Toko 22 Okoziasa mpanjakan'i Jodà - Atalia.
Toko 23 Ny nanonganana sy namonoana an'i Atalia.
Toko 24 Joasa mpanjakan'i Jodà - Ny nanamboarana ny tempoly - Ny nahafatesan'i Joiadà - Ny niverenana tamin'ny fanompoan-tsampy - Ny nitoraham-bato an'i Zakaria, zanak'i Joiadà - Tafiky ny Siriana - Ny namonoana an'i Joasa.
Toko 25 Amasiasa mpanjakan'i Jodà - Ny nandresena ny Idomeana - Ady lozan-tany tamin'i Joasa mpanjakan'Israely - Ny nahafatesan'i Amasiasa.
Toko 26 Oziasa mpanjakan'i Jodà - Ny ady nataony, ny trano naoriny, ny herim-po-miaramila nasehony - Ny fiavonavonan'i Oziasa sy ny sazy nanjò azy.
Toko 27 Joatama mpanjakan'i Jodà.
Toko 28 Akaza mpanjakan'i Jodà - Fanompoan-tsampy sy famaizana.
Toko 29 Ny nanjakan'i Ezekiasa - Ny nanadiovany ny tempoly sy nanaovana ny fombam-pivavahana indray.
Toko 30 Fankalazana manetriketrika ny fetin'ny Paka.
Toko 31 Ny nandravana ny sampy amam-pitoerana avo - Ny raharaha amam-piveloman'ny mpisorona sy ny Levita.
Toko 32 Ny nanafihan'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria an'i Jodà, sy ny nandravana ny tafiny.
Toko 33 Manase sy Amòna mpanjakan'i Jodà.
Toko 34 Josiasa mpanjakan'i Jodà - Ny fahazotoany handrava ny fanompoan-tsampy - Ny nahitana ny bokin'ny lalàna tao an-tempoly.
Toko 35 Fankalazana manetriketrika ny Paka - Matin'ny mpandefa-tsipìkan'i Nekao, mpanjakan'i Ejipta, Josiasa.
Toko 36 Ny mpanjaka farany tamin'i Jodà: Joakaza, Joakima, Joasina, Sedesiasa - Ny nandravan'i Nabokodonozora an'i Jerosalema - Lasan-ko babo Jodà - Ny niafaran'ny fahababoana, tamin'ny andron'i Sirosa.